Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

II SA/Go 685/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-26

i jednocześnie w przepisach prawa. Za rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 59 pkt 2 ustawy o grach hazardowych bezspornie należy uznać fakt wielokrotnego uchybiania przepisom...
) rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie, lub innych określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na którą udzielono...

II FSK 734/05 - Wyrok NSA z 2006-06-28

. 247 par. 1 pkt 3 o.p. Alternatywnie zawnioskowała o uchylenie w całości decyzji i o umorzenie postępowania w sprawie. Zarzucono rażące naruszenie przepisów prawa...
te uznała za niemające wpływu na wynik sprawy, W tej sytuacji decyzja organu odwoławczego również podjęta została z rażącym naruszeniem prawa i powinna zostać uznana...

III RN 127/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-06-06

od wyroku z dnia 26 stycznia 2001 r. zarzucił rażące naruszenie prawa oraz naruszenie interesu RP przez przyjęcie, iż zakupione przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej papierów...
Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania., Wobec tego, że w rewizji nadzwyczajnej podniesione zostały zarzuty rażącego naruszenia prawa w wyroku...

V SA 2646/94 - Wyrok NSA z 1995-05-30

przepisu art. 14 ust. 1 pkt 15 Prawa celnego i oznaczałaby rażące naruszenie prawa., Odnośnie zaś zarzutów skargi dotyczących treści umowy w przedmiocie darowania...
nie dopatrzył się błędnej interpretacji i zastosowania art. 14 ust. 1 pkt 15 Prawa celnego, ani też naruszenia przepisów Kpa. Zasadą prawa celnego wyrażoną w art. 4 ustawy...

OSK 731/04 - Wyrok NSA z 2004-10-22

O, podnosząc, iż występuje zarówno w imieniu własnym jak i w imieniu Władysława Stanisława M., Jako zarzut skargi kasacyjnej podniosła rażące naruszenie prawa materialnego...
prawniczej przez polskie fundacje'., Skargę kasacyjną wniósł również Władysław M. reprezentowany przez radcę prawnego Józefa S. zarzucając naruszenie prawa procesowego - art...

I GSK 1805/22 - Wyrok NSA z 2022-12-14

w postępowaniu konkursowym wady kwalifikowane, w szczególności przypadki rażącego naruszenia prawa, rozumianego jako prawo powszechnie obowiązujące, kwalifikowane...
nie było przedmiotem sprawy;, 2. naruszenie prawa materialnego:, - art. 37 ust. 1 w zw. z art. 52 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, przez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie...

III ARN 7/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-06-13

wyrok zaskarżył rewizją nadzwyczajną Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, zarzucając rażące naruszenie art. 14 ust. 1 pkt 15 prawa celnego w związku z art. 7 Kpa, art. 8-9...
., Ze względu na wskazane wyżej rażące naruszenie przepisów prawa Sąd Najwyższy podziela pogląd wnoszącego rewizję nadzwyczajną, że zaskarżony wyrok Naczelnego Sądu...

III ZP 21/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2002-03-13

twierdzi w rewizji nadzwyczajnej, że taka wykładnia powołanych wyżej przepisów ustawy podatkowej jest ich rażącym naruszeniem. Zakwestionowanie prawa Fundacji...
o integralność jej kapitału założycielskiego., Wspomniana powinność stanowi w krajach członkowskich Unii Europejskiej minimalny standard prawa o fundacjach, czego dobry wzór...

OSK 193/04 - Wyrok NSA z 2004-04-20

niebędącej stroną, oraz w art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, ponieważ zostały wydane z rażącym naruszeniem art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r., przez to, że prawo użytkowania...
Administracyjny, rozpoznając skargę kasacyjną, zważył, co następuje:, Jakkolwiek w skardze kasacyjnej zawarte zostały podstawy kasacyjne wskazujące na naruszenie prawa...

IV SA 1087/01 - Wyrok NSA z 2003-10-30

organu odwoławczego zaskarżyli do Naczelnego Sądu Administracyjnego:, 1/ Spółdzielnia Mieszkaniowa 'S.' zarzucając jej rażące naruszenie art. 127 par. 1 Kpa polegające...
je bez wcześniejszego zbadania czy Federacja Stowarzyszeń Żydowskich jest stroną przedmiotowego postępowania w rozumieniu art. 28 Kpa. Dopuścił się więc rażącego naruszenia art. 127 par...
1   Następne >   2