Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

II GSK 988/20 - Wyrok NSA z 2021-02-25

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala wniosek o wymierzenie grzywny; 4. zasądza od A. Sp. z o.o. w K. na rzecz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 360...
uprawomocnienia się wyroku, 2. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. wymierzył organowi grzywnę w wysokości 4.134,02 zł, a także 4. zasądził...

VI SAB/Wa 39/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-17

w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi, stwierdzenie, że Prezes Funduszu dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, przyznanie od Prezesa...
do pilnego rozpatrzenia sprawy oraz stwierdzenie, że niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa a także poinformowanie jej o przyczynach...

VI SAB/Wa 6/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-21

majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2011 r. nr 34, poz. 173), zawiera w § 1 zdanie drugie, w którym mowa o jednoczesnym stwierdzeniu...
przez sąd, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Wynika z tego, że uwzględnienie skargi na podstawie art. 149...

II GSK 1278/20 - Wyrok NSA z 2021-04-13

[...] marca 2018 r. 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości; 2. stwierdza, że doszło do bezczynności organu, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala...
w rozpoznaniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia oraz że bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. wymierzył organowi grzywnę w wysokości...

II GSK 1360/20 - Wyrok NSA z 2021-04-13

z dnia [...] marca 2018 r. 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości; 2. stwierdza, że doszło do bezczynności organu, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3...
w rozpoznaniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia oraz że bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. wymierzył organowi grzywnę...

VI SAB/Wa 23/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-23

się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz skarżącej Z. Sp. z o.o. z siedzibą w W. sumę...
z rażącym naruszeniem prawa oraz uzasadnia wniosek o przyznanie na rzecz skarżącej sumy pieniężnej., W odpowiedzi na skargę Prezes NFZ wniósł o jej oddalenie. W uzasadnieniu...

VI SAB/Wa 22/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-23

się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz skarżącej Z. Sp. z o.o. z siedzibą w W. sumę...
z rażącym naruszeniem prawa oraz uzasadnia wniosek o przyznanie na rzecz skarżącej sumy pieniężnej., W odpowiedzi na skargę Prezes NFZ wniósł o jej oddalenie. W uzasadnieniu...

VI SA/Wa 1728/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-11

z rażącym naruszeniem prawa w zakresie, w jakim ustala, że podlegał on ubezpieczeniu w okresie od lipca 2005 r. do lutego 2013 r., Organ II instancji decyzję nr [...] z dnia...
., W uzasadnieniu decyzji Prezes NFZ wskazał, że w przedmiotowej sprawie decyzja organu I instancji nie została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa...

I SA/Łd 1436/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-03-17

pkt 2 k.p.a. w postaci rażącego naruszenia prawa., W orzecznictwie sądów administracyjnych, a także w doktrynie, pojęcie rażącego naruszenia prawa definiuje...
się, jako naruszenie przepisu, którego treść bez żadnych wątpliwości interpretacyjnych może być ustalona w bezpośrednim rozumieniu. Rażące naruszenie prawa to naruszenie oczywiste...

VI SA/Wa 945/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-27

dowodowy i obowiązujące wówczas przepisy, nie zawiera wady powodującej jej nieważność tj. rażącego naruszenie prawa, bądź braku podstawy prawnej. Tym samym Organ...
nieważności wadliwej decyzji, podczas gdy wskazane przez Skarżącego rażące naruszenie przepisów prawa materialnego winno skutkować bezzwłocznym wyeliminowaniem decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   22