Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

II FSK 20/12 - Wyrok NSA z 2013-12-03

było powstanie zobowiązania podatkowego zgodnie z przepisami art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60...
ze zm., dalej ordynacja podatkowa ) oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz...

III SA/Po 563/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-04

. 75 § 2 pkt 1 b Ordynacji podatkowej., Decyzją z dnia 21 czerwca 2010 r. Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu odmówił stwierdzenia nadpłaty...
Ordynacji podatkowej i art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady nr 69/335/EWG, uchylił decyzję organu podatkowego I instancji i orzekł, że uiszczony prze Spółkę podatek w kwocie [...] zł...

II FSK 3186/12 - Wyrok NSA z 2015-01-22

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych...
złożył w Sądzie Okręgowym pozew na podstawie art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej o ustalenie istnienia stosunku prawnego, wnosząc o orzeczenie, że umowa sprzedaży...

I SA/Gl 243/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-22

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez A S.A. w K. od decyzji Naczelnika Pierwszego...
strona zarzuciła naruszenie: art. 120 Ordynacji podatkowej w związku z art. 481 k.c. poprzez przyjęcie, że w sprawie brak jest podstaw prawnych do wypłaty odsetek...

I SA/Gl 249/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-06

postępowania. Decyzją z dnia [...] znak: [...], Dyrektor Izby Skarbowej w K., działając na podstawie art. 233 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz...
obowiązującym na dzień dokonania czynności cywiilnoprawnej,, 2) art. 187 § 1, art. 188, art. 210 § 4 oraz 191 ustawy Ordynacja podatkowa., W uzasadnieniu odwołania podatnik...

III SA/Po 562/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-17

odsetek. Zdaniem spółki, na podstawie art. 78 § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej oprocentowanie od podlegającej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku nadpłaty przysługuje...
pkt 3 lit c, art. 207 Ordynacji podatkowej odmówił dokonania zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych i jego oprocentowania., W uzasadnieniu organ wskazał...

I SA/Gd 1131/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-03-07

. 191 Ordynacji podatkowej. Organ I instancji wskazał bowiem na jakim materiale dowodowym oparł swoje rozstrzygnięcie i z jakiej przyczyny nie dał wiary innym dowodom...
., Organ odwoławczy stwierdził również, że w sprawie nie doszło do naruszenia art. 199 a § 3 Ordynacji podatkowej. Jakkolwiek przepis ten zobowiązuje organy podatkowe...

II FSK 644/17 - Wyrok NSA z 2019-02-26

. 78 § 3 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej zwana: 'Ordynacja podatkowa'), od dnia złożenia...
września 2010 r., gdyż w sprawie nie zaistniała sytuacja określona w art. 74 Ordynacji podatkowej. Organ zaznaczył, iż stwierdzenie nadpłaty podatku od czynności...

I SA/Gd 722/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-10-19

z przepisami art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia...
przepisów art. 30 § 1, 3 i 4 oraz art. 8 Ordynacji podatkowej organ podatkowy wydał zatem decyzję o odpowiedzialności podatkowej skarżącej., W odwołaniu od decyzji...

II FSK 3032/12 - Wyrok NSA z 2015-01-08

5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)., Organ pierwszej instancji decyzją z dnia 21 grudnia 2011 r. odmówił...
zapłaty odsetek od nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jako główną podstawę prawną podał art. 77 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100