Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

I SA/Łd 1022/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-04-10

Skarbowej w Ł., zarzucając jej naruszenie następujących przepisów:, - art. 21 par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60 ze zm...
teren,, - art. 180 i art. 122 Ordynacji podatkowej przez ich niezastosowanie i niewyjaśnienie sprawy w stopniu wystarczającym do załatwienia sprawy,, - art. 27 ust. 1...

I SA/Łd 1022/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-04-10

Skarbowej w Ł., zarzucając jej naruszenie następujących przepisów:, - art. 21 par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60 ze zm...
teren,, - art. 180 i art. 122 Ordynacji podatkowej przez ich niezastosowanie i niewyjaśnienie sprawy w stopniu wystarczającym do załatwienia sprawy,, - art. 27 ust. 1...

III SA 2232/01 - Wyrok NSA z 2003-04-15

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, po rozpatrzeniu odwołania Zakładów Mięsnych 'M.' S.A. w M. od decyzji inspektora kontroli...
Ordynacji podatkowej poprzez określenie w niewłaściwej wysokości zobowiązania podatkowego, wskutek zaniechania rozpatrzenia czy wskazane przez podatnika wydatki zaliczone...

FSK 2490/04 - Wyrok NSA z 2005-11-04

, to i tak, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie dotyczyłyby roku 2000 ale następnego., Ani Ordynacja podatkowa, ani ustawa o podatku...
dochodowym od osób prawnych nie regulują problemu ciężaru dowodowego w postępowaniu podatkowym Należy przyjąć, że wyrażona w art. 122 Ordynacji podatkowej zasada prawdy...

FSK 1050/04 - Wyrok NSA z 2005-01-18

w Łodzi w zaskarżonym wyroku stwierdził, że stosownie do art. 8 Ordynacji podatkowej osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości...
ustalonego wzoru. Jednocześnie na podstawie art. 27 par. 1 Ordynacji podatkowej płatnik w zakresie przewidzianym w art. 8 powołanej wyżej ustawy odpowiada całym swoim majątkiem...

III SA 8018/98 - Wyrok NSA z 1999-09-29

art. 79 par. 1 w zw. z art. 80 par. 1 pkt 1 lit. 'a' ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w okresie jaki pozostał...
, że stosownie do art. 330 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ zwrot nadpłat powstałych przed dniem wejścia w życie...

I SA/Gd 1353/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-03-04

w G. decyzją z dnia 29 kwietnia 1998 r. powołując się na art. 79 i art. 207 Ordynacji podatkowej odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych...
za lata 1992 i 1994 oraz powołując się na art. 208 Ordynacji podatkowej stwierdził, iż postępowanie o zwrot podatku za 1995 r. jest bezprzedmiotowe. Uzasadniając decyzję organ...

III SA 5154/98 - Wyrok NSA z 1999-03-26

1998 r. (...) Izba Skarbowa w W. na podstawie art. 138 par. 1 pkt 1 Kpa w związku z art. 335 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926...
przez naruszenie art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 122 Ordynacji podatkowej przez nie wyjaśnienie dokładne stanu faktycznego...

III SA 366/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-31

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, ze zm. ) w zw. z art. 23 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa...
, 3a, art. 20 ust. 2 oraz art. 27 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a także art. 120, 122, 180, 187 § 1 i art. 188 Ordynacji podatkowej...

FPS 9/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

poz. 176 ze zm./ oraz art. 21 par. 1 pkt 1 i art. 207 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ określił Kazimierzowi...
z dnia 13 sierpnia 2001 r. (...), wydaną na podstawie art. 233 par. 1 pkt 1 i art. 220 par. 2 w związku z art. 21 par. 3 Ordynacji podatkowej, utrzymała w mocy...
1   Następne >   +2   +5   11