Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

I SA/Sz 39/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-18

[...] wniósł o jej uchylenie zarzucając organowi podatkowemu naruszenie:, - art. 116 Ordynacji podatkowej poprzez przyjęcie, iż w czasie pełnienia funkcji członka zarządu...
Ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania w sposób podważający zaufanie do organów podatkowych i nie podjęcie wszystkich niezbędnych działań celem dokładnego...

V SA/Wa 1196/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-02

. 187, art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej., Dyrektor Izby Celnej w W. decyzją z [...] kwietnia 2003 r. utrzymał w mocy decyzję organu celnego pierwszej instancji...
wskazał, iż ciążący na nim obowiązek w zakresie przeprowadzenia dowodów, wynikający m.in. z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej, nie jest nieograniczony, gdyż strona winna...

I SA/Go 740/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-10-06

., Z dokumentem urzędowym związane jest zaś domniemanie prawdziwości jego treści. Skoro więc art.194 §1 Ordynacji podatkowej ma zastosowanie w postępowaniu celnym, to organ celny...
mogło mieć miejsce dopiero po przeprowadzeniu, na podstawie art.194 §3 Ordynacji podatkowej dowodu przeciwko prawdziwości informacji zawartych w omawianym dokumencie...

FSK 2490/04 - Wyrok NSA z 2005-11-04

, to i tak, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie dotyczyłyby roku 2000 ale następnego., Ani Ordynacja podatkowa, ani ustawa o podatku...
dochodowym od osób prawnych nie regulują problemu ciężaru dowodowego w postępowaniu podatkowym Należy przyjąć, że wyrażona w art. 122 Ordynacji podatkowej zasada prawdy...

FSK 1050/04 - Wyrok NSA z 2005-01-18

w Łodzi w zaskarżonym wyroku stwierdził, że stosownie do art. 8 Ordynacji podatkowej osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości...
ustalonego wzoru. Jednocześnie na podstawie art. 27 par. 1 Ordynacji podatkowej płatnik w zakresie przewidzianym w art. 8 powołanej wyżej ustawy odpowiada całym swoim majątkiem...

SA/Po 1951/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-01-12

oddala skargę. Ustawodawca przyznał przywilej podatkowy przedsiębiorstwo zagranicznym tylko przy spełnieniu przez nich określonych warunków, a mianowicie wydatkowania...

V SA/Wa 1372/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-18

decyzji zarzuciła naruszenie art. 122, 123, 187, 191 i 210 Ordynacji podatkowej. W odwołaniu strona skarżąca podniosła, że nie była informowana o przeprowadzanych dowodach...
. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.)., W złożonym piśmie procesowym pełnomocnik skarżącej formułuje generalną tezę, iż dowody, na których oparł...

III SA/Wr 221/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-08-26

jednoznacznego ustalenia strony postępowania podatkowego;, - rażące naruszenie art. 120 ordynacji podatkowej polegające na naruszeniu zasady legalizmu, poprzez przekroczenie...
II instancji, DIAS), działając na podstawie art. 228 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900...

I SA/Wr 2806/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-01-08

na podstawie art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, w związku z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r...
inspektorom kontroli skarbowej umocowanie do wydania decyzji określającej wysokość straty na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W myśl art...

I SA/Po 1554/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-03-18

na podstawie art. 207, art. 21 par. 3 Ordynacji podatkowej oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....
6.235,50 zł oraz na podstawie art. 53 par. 4 Ordynacji podatkowej określił kwotę odsetek za zwłokę na dzień wydania decyzji w wysokości 1823,88 zł. Urząd skarbowy...
1   Następne >   +2   +5   9