Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X

FSK 1396/04 - Wyrok NSA z 2005-02-08

Ordynacji podatkowej - nieważności ww. decyzji ostatecznej Izby Skarbowej Bank Spółdzielczy powołał się na pismo Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2001 r., adresowane...
Minister Finansów wskazał na treść art. 247 par. 1 Ordynacji podatkowej i przywołał treść wyroku SN z dnia 20 czerwca 1995 r. III ARN 22/95 stwierdzając, że nie każde...

III SA 1087/99 - Wyrok NSA z 2000-05-24

art. 233 par. 1 pkt 1 i art. 22 par. 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego. Wyjaśniła, że zastosowanie ulg podatkowych przez organy...
art. 22 par. 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Organ podatkowy może zastosować wymienione ulgi, gdy pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika, a w szczególności...

I SA/Wr 2887/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-05-17

./, jako nabywanie i zbywanie wierzytelności powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT,, 2. art. 187 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z art. 180 ustawy...
Ordynacja podatkowa, poprzez nie wyjaśnienie wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności faktycznych oraz nie rozpatrzenie w sposób wyczerpujący całego materiału...

I FSK 6/05 - Wyrok NSA z 2005-11-16

przez skarżących naruszenie przepisów w art. 121 par. 1 i art. 122 Ordynacji podatkowej, które jak zaznaczono na wstępie mogło mieć wpływ na wydanie zaskarżonych rozstrzygnięć...
kasacyjną oparto na podstawie naruszenia prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie art. 120 Ordynacji podatkowej /Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 ze zm./ oraz par. 54 ust...

III SA/Wa 703/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-27

przesłanek z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm. - powoływanej dalej jako 'ustawa Ord...
oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji naruszono przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w szczególności przepis art. 67a § 1 tej ustawy. Zgodnie z dyspozycją ww...

III SA/Wa 72/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-18

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uzyskał z właściwego Urzędu Skarbowego pismo nr US31/PP/824/160/2001 datowane na 16 lutego 2001 r...
, że zaskarżone decyzje dotyczące roku 1999 i 2000 naruszały przepis art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej w zakresie uzasadnienia prawnego decyzji., Z tych względów należało...

I SA/Lu 528/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-05-27

W polskim prawie brak jest przepisów pozwalających na uprzywilejowane traktowanie podmiotów w stanie upadłości w zakresie udzielania ulg w postępowaniu podatkowym...
pozwalających na uprzywilejowane traktowanie podmiotów w stanie upadłości w zakresie udzielania ulg w postępowaniu podatkowym czy egzekucyjnym., Za 'szczególną okoliczność...

I SA/Kr 474/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-08-27

do rozstrzygnięcia sprawy przyjętego w zaskarżonej decyzji. Organy podatkowe zasadnie przyjęły, że Bank Spółdzielczy udzielając swoim udziałowcom kredytów oprocentowanych niżej...

I SA/Łd 2140/01 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 2001-11-23

Sprawa ze skargi Barbary i Jana K. a Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Centrum w P. w przedmiocie likwidacji książeczek mieszkaniowych postanawia - odrzucić skargę.

III SA 324/95 - Wyrok NSA z 1996-04-10

Brak przeszkód prawnych do orzeczenia o odpowiedzialności banku jako nabywcy majątku podatnika za jego zaległości podatkowe na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 45 ust. 1...
ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./, określone w decyzji deklaratoryjnej wydanej na podstawie art. 5 ust. 3...
1   Następne >   +2   6