Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

I SA/Wa 1154/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-20

I instancji., Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że Prezydent Miasta S., powołując się na przepis art. 209 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
[...]. Wskazał, że zgodnie z art. 209 § 1 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ...

I SA/Op 265/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-06-24

i procesowego, a w szczególności:, - art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 poz. 749 ze zm.) dalej Ordynacja podatkowa lub w skrócie...
'O.p'. w zw. z art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej, gdyż postępowanie podatkowe winno zostać umorzone...

II OSK 3330/19 - Postanowienie NSA z 2020-05-26

Konstytucji w związku z art. 194 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm. - dalej: ordynacja podatkowa) poprzez pozbawienie...
. poz. 60, 730, 1133 i 2196), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm...

IV SA/Wr 71/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-05-20

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie...

SA/Po 1559/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-01-27

powodów, organ podatkowy nie uznał tego, iż nabyta nieruchomość jest obiektem zabytkowym, powołał biegłych i dokonał wyceny nieruchomości. Podnoszą także, iż budynek...
zaliczone do I i II grupy podatkowej, jeżeli nabywca zabezpiecza je i konserwuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stan masy spadkowej zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy...

I SA/Ol 24/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-08

zwany 'organem I instancji') - powołując m.in. art. 21 § 1 pkt 2, art. 47 § 1-2, art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r...
. nr '[...]' w przedmiocie określenia wysokości łącznego zobowiązania podatkowego za 2017 r., Jak wynika z przekazanych Sądowi akt sprawy, decyzją z '[...]' r. Prezydent O (dalej...

I SA/Ol 23/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-08

O (dalej zwany 'organem I instancji') - powołując m.in. art. 21 § 1 pkt 2, art. 47 § 1-2, art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r...
. nr '[...]' w przedmiocie określenia wysokości łącznego zobowiązania podatkowego za 2016 r., Jak wynika z przekazanych Sądowi akt sprawy, decyzją z '[...]' r. Prezydent...

III SA 193/93 - Wyrok NSA z 1993-06-16

Obowiązkiem organu administracyjnego jest dokonanie oceny każdego dowodu, w tym także dowodu z opinii biegłego. Oznacza to konieczność prześledzenia toku rozumowania autora, wyjaśnienia stwierdzeń niejasnych i sprawdzenia czy końcowy wniosek pozostaje w logicznym związku z poprzedzającą go treścią. W praktyce orzeczniczej organów administracyjnych utarła się zasada bezkrytycznego przyjmowania konkluzji biegłego. W rezultacie to nie organ administracyjny lecz biegły rozstrzyga sprawę, a jego opin...

II SA/Bk 455/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-08-02

oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm...
), oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw (pkt 4); pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach...

I SA/Wa 2032/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-10

. 209 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, który przewiduje obowiązek współdziałania takich organów. W myśl art. 209 § 1, jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji...
. Aby jednak do tego doszło muszą zostać podjęte stosowne działania zarówno przez organ podatkowy, jak i organ uprawniony do dokonania oceny dotyczącej właściwego utrzymania...
1   Następne >   3