Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

II GSK 1860/15 - Wyrok NSA z 2016-11-29

załatwiały, zgodnie z art. 207 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1999r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2015 poz. 613 ze zm., dalej: ordynacja podatkowa) sprawę...
. Obcojęzyczne dokumenty, bez ich urzędowego przetłumaczenia na język polski, nie mogą bowiem, w świetle art. 180 § 1 ordynacji podatkowej, być uznane za dowód w sprawie...

II GSK 2111/16 - Wyrok NSA z 2017-02-23

zainteresowanym w sprawie, nie ma w świetle art. 133 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) interesu prawnego...
i nie może być uznana za stronę. Minister Finansów wyjaśnił, że decyzje w sprawie koncesji - zgodnie z art. 207 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej - załatwiały sprawę w całości...

II GSK 3046/16 - Wyrok NSA z 2017-02-23

art. 133 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) interesu prawnego i nie może być uznana za stronę. Minister Finansów...
wyjaśnił, że decyzje w sprawie koncesji - zgodnie z art. 207 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej - załatwiały sprawę w całości odnośnie żądań wszystkich uczestników...

II GSK 3062/16 - Wyrok NSA z 2017-02-23

że skarżąca, mimo że jest podmiotem zainteresowanym w sprawie, nie ma w świetle art. 133 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749...
ze zm.) interesu prawnego i nie może być uznana za stronę. Minister Finansów wyjaśnił, że decyzje w sprawie koncesji - zgodnie z art. 207 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej...

II GSK 2110/16 - Wyrok NSA z 2017-02-23

podmiotom, w tym skarżącej. Podstawę prawną decyzji odmawiającej udzielenia skarżącej koncesji stanowił art. 207 § 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz...
odpowiednie zastosowanie znajdował art. 207 Ordynacji podatkowej, który uprawniał do skierowania do wszystkich uczestników przetargu indywidualnych decyzji rozstrzygających każdą...

VI SA/Wa 34/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-31

Środowiska uchylił w całości decyzję Wojewody [...] (o nałożeniu kary) i umorzył postępowanie I instancji wskazując, że zgodnie z art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej niezbędną...
uiszczonej kary pieniężnej w górnictwie oraz na niedokonaniu zwrotu tej nadpłaty, pomimo upływu terminu, o którym mowa w art. 77 § 1 p. 1, lit. a Ordynacji podatkowej...

V SA 1182/98 - Wyrok NSA z 1999-01-14

postępowania /art. 123 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...
pkt 2 i art. 258 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w zw. z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r...

II SA/Bd 73/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-03-22

. Decyzje wymiarowe potwierdzają bowiem jedynie stan zaległości, a zaległość podatkowa powstała, w świetle treści art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej z dniem zaistnienia...
) art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej, polegające na błędnym ustaleniu, że Spółka zalega z zapłatą podatku akcyzowego za poszczególne miesiące 2013 i 2014r...

III SA/Łd 793/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-12

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa poprzez niezastosowanie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa wymaganych przez ustawodawcę w danej rodzajowo sprawie;, - art...
pełnomocnik skarżącej na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Zgodnie z treścią art. 87 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 1994 r., do opłat, o których mowa...

VI SA/Wa 803/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-21

'), w związku z art. 67a § 1 pkt 1 oraz art. 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm., dalej: 'O.p....
' (...). Niezależnie od tego, Prezes UKE może też zastosować rozwiązanie przyjęte w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (...). W Ordynacji podatkowej...
1   Następne >   +2   +5   9