Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

VI SA/Wa 2028/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-08

i podlega zwrotowi po oprocentowaniu, jak od zaległości podatkowych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Wobec powyższego strona wniosła o zmianę zaskarżonej decyzji...
podatkowych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Przywołując treść przepisu art. 3 pkt 8 Ordynacji podatkowej stanowiącego, iż 'niepodatkowymi należnościami...

II SA/Go 405/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-29

mają do nich zastosowanie przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Stosownie zaś do treści art. 68 § 1 ww. ustawy zobowiązanie podatkowe nie powstaje...
, ani też świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych oraz kar pieniężnych i grzywien, bowiem przepisy Ordynacji podatkowej nie mają zastosowania wobec grzywien...

II SA/Ke 49/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-03-13

. - Ordynacja podatkowa. Organ I instancji stwierdził, że w samej treści ustawy o transporcie drogowym brak jest przepisów regulujących wypłatę odsetek od kar pobranych...
. poz. 2200). Zgodnie z tym przepisem, do kar pieniężnych przewidzianych niniejszą ustawą nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

II SA/Ke 48/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-03-13

stosowanie do kar pieniężnych przewidzianych tą ustawą przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa. Organ I instancji stwierdził, że w samej treści...
1997 r.- Ordynacja podatkowa'. Następnie ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 stycznia 2012 r...

II GSK 1989/14 - Wyrok NSA z 2015-10-29

, poz. 1466), żądanie zapłaty odsetek wprost wynika z przepisów działu III ustawy Ordynacja podatkowa, które to przepisy do nałożonej kary mają zastosowanie na mocy jej art...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (...). Z powyższego wynika, iż nie zachodzą podstawy do zwrotu żądanych odsetek ustawowych, wynikających z Ordynacji podatkowej...

III SA/Łd 156/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-02

administracyjnych wydanych za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa...
(...). Z powyższego wynika, iż nie zachodzą podstawy do zwrotu żądanych odsetek ustawowych, wynikających z Ordynacji podatkowej.', W odwołaniu od decyzji z dnia 11 lipca 2011r. spółka...

II GSK 1957/21 - Wyrok NSA z 2021-11-24

. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, art. 13 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz...
o KAS) oraz Ordynacji podatkowej, w zaistniałych okolicznościach faktycznych sprawy, nie powinno dojść do wszczęcia i prowadzenia postępowania administracyjnego albowiem...

III SA/Kr 1338/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-21

. wniosło 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w K., zarzucając naruszenie art. 2 i art. 68 Ordynacji podatkowej w związku z art. 11 ustawy o z dnia 29 października 2010 r. o zmianie...
, że od końca roku, w którym zaistniały zarzucone zaskarżoną decyzją uchybienia, biegł trzyletni termin przedawnienia określony w art. 68 Ordynacji podatkowej i termin ten upłynął...

III SA/Po 975/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-22

kara pieniężna nie staje się zobowiązaniem podatkowym (zaległością podatkową), podlegającym przedawnieniu w trybie przepisów Ordynacji podatkowej. Zgodnie z obowiązującym...
od dnia 31 grudnia 2010 r. art. 93 ust. 11 cytowanej ustawy nie stosuje się do niej przepisów Ordynacji podatkowej. Wcześniej identyczna zasada była zaś wywodzona z treści...

III SA/Lu 239/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-21

z wyjątkową sytuacją., Odnosząc się natomiast do zarzutu naruszenia art. 165b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm...
postępowania w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy, to jest:, . art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez wydanie decyzji nakładającej karę pieniężną w wysokości...
1   Następne >   +2   +5   +10   81