Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

III SA 6426/98 - Wyrok NSA z 1998-11-06

na podstawie art. 79 par. 1 w zw. z art. 80 par. 1 pkt 1 lit. 'a' ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa- Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, w okresie jaki...
, że stosownie do art. 330 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ zwrot nadpłat powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy...

III SA 8018/98 - Wyrok NSA z 1999-09-29

art. 79 par. 1 w zw. z art. 80 par. 1 pkt 1 lit. 'a' ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w okresie jaki pozostał...
, że stosownie do art. 330 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ zwrot nadpłat powstałych przed dniem wejścia w życie...

I SA/Gd 1353/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-03-04

w G. decyzją z dnia 29 kwietnia 1998 r. powołując się na art. 79 i art. 207 Ordynacji podatkowej odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych...
za lata 1992 i 1994 oraz powołując się na art. 208 Ordynacji podatkowej stwierdził, iż postępowanie o zwrot podatku za 1995 r. jest bezprzedmiotowe. Uzasadniając decyzję organ...

SAB/Rz 44/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-03-13

. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm. winna wystąpić do właściwego urzędu skarbowego z żądaniem stwierdzenia nadpłaty podatku. W wyniku jego rozpatrzenia...
ordynacji podatkowej/ lecz osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną obowiązaną na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika zaliczki...

I SA/Łd 244/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-07-22

przepisów o wygaśnięciu zobowiązania podatkowego art. 59 § 1 pkt 9 oraz przedawnieniu art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej,, 2. błąd w ustaleniach faktycznych dotyczących...
Ordynacji podatkowej,, 3. rażące naruszenie zasad ogólnych Ordynacji podatkowej, a w szczególności art. 121 § 1, art. 122 oraz art. 125., Mając na uwadze powyższe...

III SA/Gl 767/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-01

o jej uchylenie. Wydanej decyzji zarzucił naruszenie:, 1) art. 120, art. 121 § 1 i 2 oraz art. 122 a także art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej i wyrażonych...
, którego prawidłowa wykładnia powinna odbyć się z poszanowaniem zasad zawartych w art. 120, art. 121 § 1 i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej oraz zasady proporcjonalności mającej wymiar...

I OSK 1983/18 - Postanowienie NSA z 2020-08-20

znalazły się zarówno decyzje kasacyjne wydane na podstawie art. 233 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm...
.), jak i postanowienia wydane na podstawie art. 138 § 2 w zw. z art. 144 k.p.a. bądź art. 233 § 2 w zw. z art. 239 Ordynacji podatkowej (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego...

II SA/Wa 1536/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-11

o finansach społecznych, na które powołał się organ pierwszej instancji, lecz art. 2 § 1 i 2 oraz art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn...
jednocześnie w uzasadnieniu, że podstawę tego rozstrzygnięcia stanowi przepis art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r...

II SAB/Ol 15/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-19

i VI Ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw, 5) pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej...
podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego Kodeksie postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej...

II SA/Wa 167/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-03-02

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...
1   Następne >   +2   +5   9