Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

I SA/Ka 910/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-07-04

w związku z art. 21 par. 3, art. 51 i art. 53 par. 1 i 4, art. 51 par. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ oraz art. 27...
za dokonane darowizny., Ostatni argument odwołania dotyczył przedawnienia zobowiązania podatkowego i wskazywał na art. 68 par. 1 Ordynacji podatkowej., Zaskarżoną...

FSK 764/04 - Wyrok NSA z 2005-01-04

, art. 210 Ordynacji podatkowej, a także przepisów prawa materialnego - art. 12, art. 15, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 17 ust. 1a pkt 2, art. 17 ust. 1b ww. ustawy o podatku...
. 180, art. 187, art. 191, art. 210 Ordynacji podatkowej., W odniesieniu do świadczeń dodatkowych związanych z najmem hotelu, skarżąca wskazała, że do treści typowej umowy...

II FSK 424/10 - Wyrok NSA z 2011-08-10

z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). W ocenie Sądu pierwszej instancji słusznie stwierdzono, że Spółka nie przedstawiła...
że, w niniejszej sprawie znajdują zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej., WSA uznał, że skoro Spółka nie przedstawiła dowodów, iż prezes jej zarządu jest osobą niepełnosprawną...

III SA 1455/99 - Wyrok NSA z 2001-01-26

Ordynacji podatkowej w zakresie określenia w decyzji wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu nieodprowadzenia w terminie zaliczek na podatek dochodowy...
w związku z art. 17 ust. 1a pkt 2 oraz art. 17 ust. 1b tej ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...

II FSK 734/05 - Wyrok NSA z 2006-06-28

r. Ordynacja podatkowa /dalej: o.p./, z którego skorzystała i w ostatnim dniu 21-dniowego terminu do złożenia zastrzeżeń do protokołu kontroli złożyła na poczcie, w dwóch...
substytucyjny nie skorzystał. Nie znalazł także uznania zarzut naruszenia art. 283 par. 1 pkt 1 o.p., bowiem przepisy Ordynacji podatkowej nie wskazują skutków prawnych naruszenia...

III RN 127/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-06-06

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ - art. 121 par. 1, art. , 122, art. 125 par. 1, art. 180 oraz art. 188., W uzasadnieniu skarg...
i rozpatrzonym materiale dowodowym sprawy i nieprzekraczające granice swobodnej oceny dowodów zakreślonych przez przepis art. 191 Ordynacji podatkowej. Ustalenia...

II SA/Go 685/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-26

art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, art. 8, art. 58, art. 59 pkt 1 i pkt 2, art. 63, art. 129 ust. 1 i art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 19...
, sprawy cofnięcia tego samego zezwolenia - zachodzi nieważność postępowania (art. 247 §1 pkt 4 Ordynacji podatkowej). W uzasadnieniu pełnomocnik wskazał, że organ prowadzi...

FPS 9/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-20

, art. 122, art. 125 par. 1, art. 180 i art. 188 Ordynacji podatkowej., Pełnomocnicy skarżącej wskazali, że w jej przypadku 'cel naukowy' oznaczał de facto działalność...
., W dalszych wywodach skarg wskazano na bezpodstawne pominięcie przez organ odwoławczy, z naruszeniem przepisów Ordynacji podatkowej, wskazanych przez podatnika dowodów...

SA/Ka 2935/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1995-07-19

utrzymała w mocy decyzję urzędu skarbowego, którą Fundacji Budownictwa Mieszkaniowego określono wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 1993 r., Organ...
I instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na ustaleniach przeprowadzonej kontroli podatkowej, wyjaśnieniach podatnika oraz analizie dokumentów, w tym statutu Fundacji i dokumentów...

FSK 189/04 - Wyrok NSA z 2004-06-30

sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, w związku z art. 31 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej /t.j. Dz.U. 1999 nr 54...
/Dz.U. dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej /Dz.U. 1999 nr 54 poz. 572 ze zm./ oraz przepisów art. 136, 145 par. 2 Ordynacji podatkowej w związku z art. 31...
1   Następne >   3