Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

I FSK 457/15 - Wyrok NSA z 2016-10-06

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm., dalej: 'Ordynacja podatkowa') wniósł o wznowienie postępowania podatkowego...
w postaci zestawienia zużycia paliw nie jest dowodem, o którym mowa w art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej. Dowód ten datowany jest co prawda na dzień 20 kwietnia...

II FSK 1684/06 - Wyrok NSA z 2008-02-22

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) wynikało, iż zobowiązanie podatkowe oraz zaległości podatkowe wraz z odsetkami...
wymienionych w art. 65 § 1 Ordynacji podatkowej. W tym przypadku przepisy art. 64 § 2-7 miały zastosowanie odpowiednie. Zgodnie z art. 64 § 2 Ordynacji... kompensata dotyczyła...

I FSK 849/10 - Wyrok NSA z 2011-07-06

pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) . Spółka podniosła ,iż nie z własnej winy nie brała udziału...
, że niezawinione przez stronę niewykonanie zastrzeżeń przewidzianych w art. 291 § 1 Ordynacji podatkowej jest przesłanką wznowienia przewidzianą w art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji...

I SA/Gl 177/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-03

., działając na podstawie art. 163 § 1 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2005 Nr 8 poz. 60. ze zm.), art. 1, art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ust...
został z uchybieniem terminu wynikającego z art. 162 § 2 Ordynacji podatkowej, który winien być liczony od dnia otrzymania informacji - pisma z dnia 25 lipca 2011 r...

I FSK 514/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

2005 r. K. S.A. wystąpiła na podstawie art. 213 § 1 Ordynacji podatkowej o uzupełnienie decyzji, co do rozstrzygnięcia w kwestii przysługującego oprocentowania...
od stwierdzonej nadpłaty. Organ pierwszej instancji na podstawie art. 216 oraz art. 213 § 5 Ordynacji podatkowej postanowieniem z dnia 6 stycznia 2006 r. odmówił uzupełnienia decyzji...

II FSK 1797/10 - Wyrok NSA z 2012-03-21

1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm. ), stanowiącego podstawę określenia odsetek za zwłokę od nieuiszczonych w terminie zaliczek na podatek...
1, art. 187 § 1, art. 191 oraz art. 210 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej, poprzez niewyjaśnienie i nieuzasadnienie przez organ odwoławczy w sposób wyczerpujący okoliczności...

II FSK 1014/07 - Wyrok NSA z 2008-10-29

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., zwanej dalej w skrócie: Ordynacja podatkowa) oraz przepisów regulujących...
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., zwanej dalej u.p.d.o.f.) oraz art. 53 a i art.233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej...

I FSK 282/07 - Wyrok NSA z 2008-02-19

przez spółkę za wadliwy w zakresie podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu paliwa i w oparciu o art. 193 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
do wskazanych konkretnie miejscowości. Zaoferowane na tę okoliczność dowody nie zostały uwzględnione, co jest naruszeniem art. 188 i art. 122 Ordynacji podatkowej., Skarżąca...

II FSK 618/09 - Wyrok NSA z 2010-08-19

zł., W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że nie zaistniały przesłanki umorzenia zaległości podatkowych określone w art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...
) prawa materialnego:, a) art. 67a § 1 pkt 3 i art. 67b Ordynacji podatkowej poprzez błędne przyjęcie, że w niniejszej sprawie nie zostały spełnione przesłanki...

I SA/Gl 221/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-03

. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej Ordynacja podatkowa) uznał, że stanowisko prezentowane przez stronę jest nieprawidłowe. Organ...
pozostawił pod rozwagę Sądu zasadność wydania interpretacji indywidualnej w zakresie o jaki ubiegała się skarżąca. Powołując się na przepis art. 14b Ordynacji podatkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   21