Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

I SA/Ol 473/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-18

te nie są i nie mogą być wykorzystywane do tej działalności ze względów technicznych,, - art. 210 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60...
23 września 2012 r., strona skarżąca podniosła zarzut naruszenia art. 200 Ordynacji podatkowej wskazując, że organ odwoławczy przed wydaniem decyzji nie zawiadomił...

I SA/Ol 240/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-12

jedynie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego albo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ( art. 74 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz...
. Organy podatkowe zgromadziły bowiem pełny materiał dowodowy, zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej ( art. 122 i 187§1 Ordynacji podatkowej), który poddany został...

I SA/Ol 241/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-12

albo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ( art. 74 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej cyt. jako Ord...
, do których nie ma w ustawie podatkowej odesłania w tym zakresie., 2. O tym , że decyzja o likwidacji linii kolejowej sama przez się nie stanowi o zaistnieniu 'względów technicznych' w rozumieniu...

I SA/Ol 592/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-12-12

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej powoływana jako 'O.p.', poprzez niezastosowanie w sprawie przepisów ustaw...
wykazała grunty, do których zastosowała stawkę podatku przewidzianą dla gruntów pozostałych. Podano również, że organ podatkowy I instancji ustalił wysokość podatku...

VII SA/Wa 1641/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-05

przepisu art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z której wynika, iż warunkiem sine qua non uchylenia decyzji z powodu naruszenia przepisów...
2003 r. sygn. akt I SA/Gd 199/00, 'Przegląd Podatkowy' 2004, nr 1, s. 43). Skarżąca Spółka podnosząc zarzut naruszenia art. 10 k.p.a. nie wskazała na żaden związek...