Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

III SA/Wa 429/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-10

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm., dalej także 'ordynacja podatkowa') przez nadanie rygoru w stosunku do należności...
postanowienie., W uzasadnieniu postanowienia SKO wskazało, że organ pierwszej instancji oparł rozstrzygnięcie na art. 239b § 1 pkt 4 ordynacji podatkowej, wskazując...

II OSK 1166/17 - Wyrok NSA z 2019-03-22

sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm., obecnie Dz. U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.)., Spółka wniosła do Kolegium o ponowne rozpatrzenie...
sprawy, podkreślając, że zobowiązanie z tytułu opłaty produktowej uległo przedawnieniu ze względu na brak podstaw do stosowania art. 70 § 6 i 7 Ordynacji podatkowej...

II OSK 1192/17 - Wyrok NSA z 2019-03-22

sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm., obecnie Dz. U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.)., Spółka wniosła do Kolegium o ponowne rozpatrzenie...
sprawy, podkreślając, że zobowiązanie z tytułu opłaty produktowej uległo przedawnieniu ze względu na brak podstaw do stosowania art. 70 § 6 i 7 Ordynacji podatkowej...

II OSK 3161/17 - Wyrok NSA z 2019-03-22

i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm., obecnie Dz. U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.). W wyniku złożonego przez Spółkę...
. 607, ze zm., obecnie Dz. U. z 2018 r. poz. 1932, dalej powoływanej jako ustawa) zawiera odesłanie do działu III Ordynacji podatkowej, w tym do zamieszczonych tam art. 70...

II OSK 2807/17 - Wyrok NSA z 2019-03-22

i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm., obecnie Dz. U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.). W wyniku złożonego przez Spółkę...
. 607, ze zm., obecnie Dz. U. z 2018 r. poz. 1932, dalej powoływanej jako ustawa) zawiera odesłanie do działu III Ordynacji podatkowej, w tym do zamieszczonych tam art. 70...

II SA/Wr 465/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-15

). Ustawa reguluje kwestię przedawnienia kar pieniężnych poprzez odesłanie do przepisów Ordynacji podatkowej zawarte w art. 9zf ustawy ('Do kar pieniężnych stosuje się przepisy...
działu IIl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta...

II SA/Wr 466/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-15

kwestię przedawnienia kar pieniężnych poprzez odesłanie do przepisów Ordynacji podatkowej zawarte w art. 9zf ustawy ('Do kar pieniężnych stosuje się przepisy działu III...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta...

IV SA/Wa 2052/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-07

stwierdzenia nieważności ww. ostatecznej decyzji Kolegium z dnia [...].01.2016r. w związku z rażącym naruszeniem prawa tj. art.70§ 6 i §7 Ordynacji Podatkowej., Decyzją z dn...
ustawy o opłacie produktowej nie przewidywały zawieszenia okresu przedawnienia, jednocześnie brak było podstaw do odpowiedniego stosowania art.70§6 i §7 Ordynacji podatkowej...

IV SA/Wa 2051/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-07

stwierdzenia nieważności ww. ostatecznej decyzji Kolegium z dnia [...].01.2016r. w związku z rażącym naruszeniem prawa tj. art.70§ 6 i §7 Ordynacji Podatkowej., Decyzją z dn...
ustawy o opłacie produktowej nie przewidywały zawieszenia okresu przedawnienia, jednocześnie brak było podstaw do odpowiedniego stosowania art.70§6 i §7 Ordynacji podatkowej...

I SA/Ke 359/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-08-11

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej, ( Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) dalej ,,Ordynacja podatkowa', za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego...
wskazało, że dla trybu zwrotu nienależnie zapłaconego podatku, jako nadpłaty w ujęciu Ordynacji podatkowej istotnym jest, aby uiszczone świadczenie zrealizowane było na tle...
1   Następne >   +2   +5   +10   60