Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

II SA/Wa 248/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-02

. Prezydent [...] W. orzekł o ustaleniu odpowiedzialności M. S. jako osoby trzeciej na podstawie art. 107-118 Ordynacji podatkowej, w sprawie zwrotu pomocy udzielonej...
[...] W., na podstawie art. 98 Ordynacji podatkowej, orzekł o ustaleniu odpowiedzialności M. S. jako osoby trzeciej w sprawie zwrotu pomocy udzielonej L. S. w kwocie [...] zł. (słownie...

I SA/Lu 585/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-20

. 122, art. 187 §1 i art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 z poźn. zm.) - dalej: 'Ordynacja podatkowa' oraz art. 15...
odpowiadał 'nie pamiętam, dokładnie nie wiem'., W tych okolicznościach organ wyjaśnił, że wprawdzie art. 122 Ordynacji podatkowej nakłada na organy podatkowe obowiązek...

I SA/Go 420/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-28

podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), zwanej Ordynacja podatkowa, a także art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 12, art. 13 ust. 1, art. 22 ust. 1, art...
., W następnej kolejności Naczelnik UC wskazał, że w protokole kontroli poczyniono ustalenia co do badania ksiąg podatkowych. Na podstawie art. 193 § 4 i § 6 Ordynacji...

II SA/Wa 270/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-16

postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa., W myśl art. 100 ustawy - Ordynacja podatkowa, organy...
. Zaś art. 98 § 1 Ordynacji wskazuje, że do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu...

I SA/Gd 1064/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-11-23

z nadrzędnych przesłanek do skorzystania 'ulgi abolicyjnej'., Dokonując wykładni art. 22 § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613...
może nastąpić wyrażenie zgody na ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowym - zgodnie z dyspozycją art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej. Tym samym, strona składając...

I SA/Go 745/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-16

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), zaś jako podstawę materialnoprawną - art. 1a ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2, art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 2 ust. 2...
spoczywać winien na posiadaczu gruntów - właścicielu infrastruktury elektroenergetycznej;, 2) art. 122 w związku z art. 187 § 1 oraz art. 191 Ordynacji podatkowej w zakresie...

IV SAB/Gl 313/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-07

. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. Ponadto, na podstawie art. 3 § 3 p.p.s.a., sądy...

I OSK 579/06 - Wyrok NSA z 2007-02-27

roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa...
Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa...

III SA/Kr 596/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-22

. Tym samym, w zakresie nieuregulowanym stosuje się tu odpowiednio - mocą odesłania zawartego w art. 67 ustawy o finansach publicznych - dział III Ordynacji podatkowej. Wedle...
art. 59 § 1 pkt 9 Ordynacji podatkowej (który znajduje się w dziale III Ordynacji podatkowej) przedawnienie jest jednym ze sposobów wygaśnięcia zobowiązania podatkowego...

III ARN 2/85 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1985-12-31

Sprawa ze skargi Spółdzielni Pracy (...) na decyzję Ministra Finansów (...) w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1982 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 1984 r. III SA 49/84~ postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać NSA w Warszawie do rozpoznania.
1   Następne >   +2   4