Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

II GSK 223/06 - Wyrok NSA z 2007-02-28

postępowania, a ponadto powołując się na przepisy Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926) wystąpił do Komisji Nadzoru...
według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ze względu na brak możliwości zastosowania powołanych wyżej przepisów., Z. A. w dniu 8...

III SA 1328/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-24

, o których mowa w art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ , powinny posiadać tę samą cechę. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...] września 1999r., nr [...]., W uzasadnieniu Sąd stwierdził między innymi, że z treści art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz...

III SA 1793/00 - Wyrok NSA z 2001-11-22

. (...), z 12 czerwca 2000 r. (...) wydanymi na podstawie art. 233 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Izba Skarbowa w W. utrzymała w mocy decyzje Inspektora Kontroli...
na wynik sprawy, w szczególności przepisów art. 120, art. 121 par. 1, art. 122 oraz art. 191 Ordynacji podatkowej. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA prowadzi działalność...

III SA 1792/01 - Wyrok NSA z 2003-02-05

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, poprzez nie respektowanie zasady praworządności, jak również wydanie decyzji podatkowych...
również zasady prowadzenia postępowania podatkowego., Między innymi została, zdaniem Skarżącej naruszona zasada praworządności, wyrażona w art. 120 Ordynacji podatkowej...

VI SA/Wa 274/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-22

w tym miejscu wskazać, iż obecnie jednolita jest w ocenie Sądu linia orzecznicza sądów administracyjnych, nieprzewidująca możliwości stosowania art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej...
są ze świadczeniami publicznoprawnymi, mają one w stosunku do nich charakter akcesoryjny, możliwość stosowania w przypadku tych świadczeń przepisów Ordynacji podatkowej...

III SA/Łd 802/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-12-09

[...] T. K. (NIP: [...]), utworzonego w dniu 7 maja 2012 roku;, c) art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - poprzez...
w Ordynacji podatkowej, dotyczącą skutków przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową, w tym wstąpienia nowopowstałej spółki...

III SA/Wr 482/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-05

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137,póz. 926 z późn. zm.),, 4) nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu...
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;, 4) nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym;, 4a...

III SA/Po 167/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-05

, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej;, 4) nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu...
w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w Ordynacji podatkowej. Okoliczność, iż zobowiązany pozostawał...

II SA/Go 113/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-06-10

, a przepis art. 31 tej ustawy nie odsyła do odpowiedniego stosowania w tym zakresie z art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej. Organ wyjaśnił, iż jest związany brzmieniem...
trzecie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz.900 ze zm.),, 4. nie nastąpiło zaspokojenie należności...

III SA 734/01 - Wyrok NSA z 2002-10-17

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a także naruszenie prawa procesowego, a w szczególności przepisów art. 120, art. 122 Ordynacji podatkowej...
. 14 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej/., Skoro więc zakład ubezpieczeniowy zdecydował się na przyjęcie na swoją własność przedmiotów ubezpieczenia, a następnie dokonywał...
1   Następne >   +2   +5   +10   27