Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

II FSK 2080/11 - Wyrok NSA z 2013-05-22

błąd w ustaleniach faktycznych wskazując na naruszenie art. 122 i art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm...
pkt 3 Ordynacji podatkowej, tj. podtrzymania w mocy decyzji Urzędu Skarbowego w D., który w toku postępowania podatkowego dopuścił się naruszenia art. 120, art. 121, art...

II SA/Lu 327/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-06-24

postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...

III SA 461/94 - Wyrok NSA z 1994-12-09

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie przewiduje dla kombatantów ulg podatkowych., Przewidziana w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 24...
od środków transportowych. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993...

III SA 117/94 - Wyrok NSA z 1994-10-10

nie ma wśród nich zwolnień podatkowych., 2. Zaniechanie ustalania i poboru podatków, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993...
mogłaby zagrozić egzystencji podatnika. Ocena, czy w danej sprawie zachodzi tego rodzaju wyjątkowa sytuacja, została pozostawiona organowi podatkowemu. Naczelny Sąd...

II SA/Bd 497/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-11-03

Urzędu. W procedurze administracyjnej ( nauce prawa administracyjnego) oraz w ordynacji podatkowej rozróżnia się 2 rodzaje decyzji: decyzje konstytutywne i decyzje...

V SA/Wa 2581/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-10

. 156 k.p.a. lub w innych przepisach, np. w art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.)., Zgodnie natomiast z postanowieniami art. 134 § 1 p.p.s.a....

IV SA/Wa 826/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-20

wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych wart. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano...

V SA/Wa 1199/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-16

stwierdzenia, że zaskarżony akt jest dotknięty jedną z wad wymienionych w art. 156 k.p.a. lub w innych przepisach, np. w art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej (art. 145 § 1 pkt...

V SA/Wa 1100/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-13

również w przypadku stwierdzenia, że zaskarżony akt jest dotknięty jedną z wad wymienionych w art. 156 k.p.a. lub w innych przepisach, np. w art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej (art...

V SA/Wa 285/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-29

w art. 156 k.p.a. lub w innych przepisach, np. w art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.)., Zgodnie natomiast z postanowieniami art. 134 § 1...
1   Następne >   2