Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

VI SA/Wa 2368/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-16

nr [...] z dnia [...] lutego 2009 r., powstałej w dniu [...] stycznia 2013 r., przepisów art. 78 § 3 pkt 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, tzn. naliczenia oprocentowania ww...
radiowego nr [...] z dnia [...] lutego 2009 r., powstałej w dniu [...] kwietnia 2013 r., przepisów art. 78 § 3 pkt 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, tzn. naliczenia...

II GSK 689/08 - Wyrok NSA z 2009-01-28

na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (Dz.U. Nr 117, poz. 791) w zw. z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca...
, że w sprawie miał zastosowanie przepis art. 67 w zw. zw. art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej. Zdaniem skarżącej obowiązku stosowania art. 67 Ordynacji podatkowej nie wyłącza...

VI SA/Wa 902/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-31

na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 127 §3 k.p.a w zw. art. 67a §1 pkt 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 188 i 206 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne...
. 67a Ordynacji podatkowej oraz wezwał do uzupełnienia braków formalnych ww. wniosku, tj. przedłożenia uchwały powołującej Prezesa Zarządu Zrzeszenia Pana G. O. i V-ce...

VI SA/Wa 333/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-22

października 2017 r., przepisów art. 78 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.)., Jako podstawę prawną...
., powstałej w dniu [...] października 2017 r., przepisów art. 78 Ordynacji podatkowej, tzn. naliczenia oprocentowania ww. nadpłaty., Od ww. decyzji O. złożyła wniosek...

VI SA/Wa 1826/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-29

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. o ponowne rozpatrzenie sprawy...
, ale również z tego powodu, iż Prezes UKE naruszył art. 67 w zw. z art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej, a w konsekwencji nie zastosował tych przepisów. W ocenie P. Prezes UKE...

VI SA/Wa 1610/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

tego rozporządzenia i na zasadach oraz wysokości z niego wynikających', art. 75 § 2 pkt 1 lit. c) Ordynacji podatkowej w związku z art. 185 i art. 188 ustawy Prawo...
ustawy Prawo telekomunikacyjne - mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziałów 5-9 działu III Ordynacji podatkowej, jest tego rodzaju zobowiązaniem, jak zobowiązanie...

VI SA/Wa 1595/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

pkt 1 Ordynacji podatkowej, do zwrotu której Prezes UKE jest zobowiązany., Prezes UKE wszczął w dniu [...] grudnia 2014 r. postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłat...
ustawy Prawo telekomunikacyjne - mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziałów 5-9 działu III Ordynacji podatkowej, jest tego rodzaju zobowiązaniem, jak zobowiązanie...

VI SA/Wa 2301/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

Administracyjnego w Warszawie, zarzucając mu naruszenie art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), dalej...
'o.p.' lub 'Ordynacja podatkowa', w zw. z art. 188 p.t., poprzez zaniżenie kwoty zwrotu nadpłaty na jej rzecz, co jest konsekwencją niezgodnego z ww. przepisami zaliczenia...

VI SA/Wa 1959/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-16

r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), dalej o.p., a także art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz...
, poz. 1240 ze zm.), dalej ustawa o finansach publicznych oraz art. 210 ust. 5 p.t., mają odpowiednie zastosowanie przepisy Rozdziału 9 Działu III Ordynacji podatkowej...

VI SA/Wa 1520/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-04

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zwanej dalej 'Ordynacją podatkową' oraz art. 188 i art. 206...
, w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie, do opłat, o których mowa w art. 183-185, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 5-9 działu III ustawy - Ordynacja podatkowa...
1   Następne >   +2   +5   8