Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 1989/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-09

[...] sierpnia 2012 r. nr [...],[...]., Równocześnie złożyła do Ministra Finansów wniosek na podstawie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33(d) § 2 Ordynacji podatkowej...
. decyzji., Spółka wniosła na ww. postanowienie zażalenie, zarzucając w nim:, 1. naruszenie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33 d § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 8...

I SA/Go 278/23 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-12-14

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021, poz. 1540 ze zm.), postanowił o wyłączeniu z akt sprawy jawności szeregu, szczegółowo opisanych w treści postanowień...
w wersji autentycznej, sprzed anonimizacji., Uzasadniając swoje stanowisko organ stwierdził m.in., że art. 179 Ordynacji podatkowej stanowi wyjątek od zasady wyrażonej...

II FSK 368/09 - Wyrok NSA z 2010-07-14

z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), Minister Pracy i Polityki Społecznej utrzymał w mocy postanowienie Prezesa...
, na poczet którego zobowiązania podatnik dokonuje wpłaty, zgodnie z art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej może nastąpić równocześnie z wpłatą lub wcześniej. Późniejsze...

I SA/Po 700/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-15

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201; dalej: 'Ordynacja podatkowa') o opinię dotyczącą ustalenia, czy w zakresie elementów zawartych...
, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej. Organ podkreślił, że Minister Rozwoju i Finansów w piśmie z [...] lutego 2017 r. stwierdził...

I SA/Po 699/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-15

z [...] grudnia 2016 r. zwrócił się do Ministra Rozwoju i Finansów w trybie art. 14b § 5b i § 5c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r...
., poz. 201; dalej: 'Ordynacja podatkowa') o opinię dotyczącą ustalenia, czy w zakresie elementów zawartych w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji zdarzeniu...

II FSK 1195/14 - Wyrok NSA z 2015-06-12

w myśl art. 33a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)., W skardze do sądu administracyjnego skarżąca...
1 Ordynacji podatkowej., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby skarbowej we Wrocławiu wniósł o jej oddalenie., Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2011 r. (sygn. akt I SA/Wr 508/11...

I SA/Kr 543/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-07-14

Skarbowej z 17 czerwca 2016 r. nr [...]., Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie art. 62 § 4 Ordynacji podatkowej, dokonał zaliczenia tej wpłaty na poczet zaległości...
w naliczaniu odsetek z zwłokę, zgodnie z art. 54 Ordynacji podatkowej, od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej znak [...] (tj. 17...

II FSK 1456/13 - Wyrok NSA z 2015-07-02

złożonej już deklaracji. Podkreślono, że przepisy zarówno art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej...
jako 'Ordynacja podatkowa', jak i art. 14c ust. 6 i 7 ustawy z dnia, 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214) - dalej jako 'u.k.s....

II FSK 1616/15 - Wyrok NSA z 2017-07-04

administracyjnymi (Dz. U. 2012, poz. 270 z późn. zm., dalej 'p.p.s.a.'), oraz na podstawie art. 233 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r...
., poz. 749 ze zm., dalej 'Ordynacja podatkowa') uchyliło w całości decyzję Burmistrza B. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w trybie art. 254 § 1 Ordynacji...

I FSK 340/08 - Wyrok NSA z 2009-03-20

. 115 § 4 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) - zwanej dalej 'Ordynacją podatkową' kwotę nadwyżki podatku należnego nad naliczonym...
zaskarżoną decyzję., W skardze do Sądu administracyjnego skarżący podniósł zarzut naruszenia:, - art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej przez wydanie decyzji po upływie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100