Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol

II OSK 1316/07 - Wyrok NSA z 2008-11-19

o zagospodarowaniu przestrzennym, należy stosować przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60 z późn.zm....
2004 r. IV SA 3455/02, oraz naruszenie szeregu przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i przepisów Ordynacji podatkowej, 2. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

VII SA/Wa 2181/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-24

orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Możliwość odpowiedniego stosowania do opłaty legalizacyjnej przepisów Ordynacji podatkowej, w szczególności art. 67a tej ustawy...
z odesłaniami z art. 49 ust. 2 ustawy Prawo budowlane i art. 59g ust. 5 tej ustawy - przepisu art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa. Nakaz odpowiedniego stosowania działu III...

VII SA/Wa 1527/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-26

., znak: [...] - działając na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), w związku z art. 59g...
[...], gmina [...], bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę., Organ po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdził, że w świetle art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...

II SA/Gd 1948/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-07

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi 'ZDŚ' w B. na decyzję...
par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, w szczególności polegające na doręczeniu ostatecznej decyzji...

FPK 1/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-07-17

./ nie są niepodatkowymi należnościami budżetów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 2 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U....
nr 137 poz. 926 ze zm./, do których ustalania lub określania - w trybie i na zasadach tej Ordynacji - uprawnione są organy podatkowe. Naczelny Sąd Administracyjny...

VII SA/Wa 2398/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-28

. 67a ustawy Ordynacja podatkowa do opłaty legalizacyjnej. Następnie w wyrokach z dnia 23 kwietnia 2013 r. II FSK 113/12 i II FSK 2481/12 Naczelny Sąd Administracyjny...
- art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa. Nakaz odpowiedniego stosowania działu III Ordynacji podatkowej w odniesieniu do opłaty legalizacyjnej nie obejmuje zatem art. 67a...

I SA/Łd 1449/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-11-28

Z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ wynika, że jeżeli w ustawie tej jest mowa o podatkach, to rozumie...
oprocentowania i zwrotu opłaty prolongacyjnej. W uzasadnieniu decyzji Urząd stwierdził, że dopiero z chwilą dodania par. 3 do art. 72 Ordynacji podatkowej, tj. od dnia 5...

II SA/Po 955/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-01

, ze zm.) oraz art. 70 i art. 79 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) postanowił umorzyć postępowanie w sprawie...
Ordynacji podatkowej. Przepisy działu III Ordynacji podatkowej mają zastosowanie do sprawy, gdyż wynika to z art. 67 ustawy o finansach publicznych (do spraw dotyczących...

I SA/Lu 60/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-15

sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania W. A. od decyzji Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w L. z dnia...
oprocentowania ww. kwoty opłaty prolongacyjnej, stwierdzając, że w świetle obowiązujących przepisów ordynacji podatkowej brak jest podstawy prawnej do naliczania odsetek od opłaty...

II OSK 737/17 - Wyrok NSA z 2019-02-12

wydane z naruszeniem art. 105 § 1 k.p.a. w związku z art. 68 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm. - dalej jako 'Ordynacja...
się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. Do ustalania wysokości opłaty za brak sieci ma zastosowanie art. 68 Ordynacji podatkowej, uzależniający powstanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   74