Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

III SA/Po 718/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-04

ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), zaś decyzja w przedmiocie zwrotu dotacji ma charakter deklaratoryjny...
. Kolegium uznało zatem, że termin przedawnienia ustalić trzeba stosując odpowiednio art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, przy czym bieg przewidzianego tam terminu przedawnienia...

II GSK 696/16 - Wyrok NSA z 2017-01-24

subwencji i jego rodzaju, w przypadku wydania decyzji nakazującej zwrot subwencji, bowiem stosowne przepisy ordynacji podatkowej nie zostały wyłączone dyspozycją art. 38 ust...
powinien rozważyć, kwestię przedawnienia w świetle przepisów o przedawnieniu, z działu III ordynacji podatkowej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po ponownym...

I SA/Lu 3/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-31

niezgodnie z przeznaczeniem powstaje z mocy prawa (art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 252 ust. 1 pkt 1...
ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej), zaś decyzje określające kwotę dotacji przypadającej do zwrotu mają charakter...

III SA/Wr 2/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-31

, przy odpowiednim stosowaniu art. 70 Ordynacji podatkowej, nie może rozpocząć się przed ostatecznym rozliczeniem dotacji, która ma charakter roczny, a jej rozliczenie...
następuje po upływie roku. Ponadto wskazał, że zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, pięcioletni bieg terminu obowiązku zwrotu dotacji rozpoczyna się od końca...

I SA/Gl 328/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-27

§1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 251 ustawy o finansach publicznych, art. 252 ustawy o finansach publicznych;, § 20 ust. 3 w zw. z § 23 ust 1 w zw. z § 20 ust. 3 i 8...
III Ordynacji podatkowej, natomiast decyzję w sprawie określenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek...

I GSK 783/21 - Wyrok NSA z 2021-11-03

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: op), a także bezpośrednio przepisów art. 70 § 1 w zw. z art. 70 § 6 pkt 2...
. do 23 maja 2020 r. w sytuacji, gdy art. 15zzr ustawy COVID nie obejmuje zawieszenia terminu przedawnienia wynikających z Ordynacji podatkowej, a jedynie terminów...

I SA/Ol 415/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-22

Ordynacji podatkowej w związku z art. 60 ust. 1, art. 67 oraz art. 251 ust. 1 i art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz...
której lub których przesłanek i dlaczego,, - niewskazanie przesłanek w sposób konkretny w odniesieniu do ustawy o finansach publicznych oraz ordynacji podatkowej co spowodowało...

I SA/Op 365/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-11

terminu przedawnienia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji, o których mowa w art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz...
tej przyczynie jednostki redakcyjnej Ordynacji podatkowej (art. 70 § 6 pkt 1 op), czy w postaci przekazanej wprost informacji o wszczęciu postępowania w sprawie...

I GSK 2678/18 - Wyrok NSA z 2022-07-12

§ 1 K.p.a. w zw. z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez przyjęcie przez Sąd, że w przedmiotowej sprawie nie doszło do przedawnienia zobowiązania, albowiem stosownie...
do treści art. 70 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia uległ zawieszeniu w związku z wniesieniem skargi do sądu administracyjnego na decyzje...

I SA/Ol 467/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-12

sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 201 ze zm., dalej jako O.p.). W myśl zaś art. 70 § 1 O.p., zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5...
tej ustawy wywiódł , że odpowiednie zastosowanie do niepodatkowych należności budżetu j.s.t., ( kwot dotacji podlegających zwrotowi), przepisów Działu III Ordynacji podatkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   30