Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol

II SA/Wr 146/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-10

nakładającego grzywnę na pozostałe podmioty, Sąd uznał, że w tej części skarga podlega oddaleniu. Skarżąca nie posiada bowiem własnego interesu prawnego do zaskarżenia postanowienia...
w części dotyczącej nałożenia grzywny na inne podmioty. W myśl art. 50 § 1 p.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator...

II SA/Wr 147/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-10

, że w tej części skarga podlega oddaleniu. Skarżąca nie posiada bowiem własnego interesu prawnego do zaskarżenia postanowienia w części dotyczącej nałożenia grzywny...
na inne podmioty. W myśl art. 50 § 1 p.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw...

II SA/Po 604/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-02-11

skarżące wskazały, iż są nauczycielami zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w D. i posiadają interes prawny w ponownym uruchomieniu placówki. Interes ten wiąże się między...
nakazanych prawem albo przez podejmowane czynności prawne lub faktyczne narusza prawa osób trzecich. Zdaniem Wójta byli nauczyciele zlikwidowanej szkoły nie mają też interesu...

II SA/Po 605/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-02-11

skarżące wskazały, iż są nauczycielami zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w D. i posiadają interes prawny w ponownym uruchomieniu placówki. Interes ten wiąże się między...
nakazanych prawem albo przez podejmowane czynności prawne lub faktyczne narusza prawa osób trzecich. Zdaniem Wójta byli nauczyciele zlikwidowanej szkoły nie mają też interesu...

IV SO/Wa 45/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-11

. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) dalej 'u.s.g.' reprezentuje interes prawny właściciela nieruchomości położonej...
30 listopada 2012 r. I OZ 886/12)., Zgodnie z art. 101 ust. 1 u.s.g., każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi...

II SO/Ol 24/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-11-26

szacunkowego. Wnioskodawczyni poinformowała, że nie wykaże istotnego interesu prawnego, gdyż domaga się informacji zwykłej i ponownie wniosła o przesłanie żądanego operatu...
, który nakazuje organowi administracji publicznej umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz sporządzanie z niego notatek...

I OZ 988/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-15

przez inny podmiot - wnioskodawcę. Jeżeli zatem nie miał interesu prawnego w sprawie, to jedynie w stosunku do wnioskodawcy (M. W.) zastosowanie znajdować mógł art. 21 ust.1...
428/16 nie stwierdził, iż skarżący nie jest stroną w rozpoznawanej sprawie i nie ma interesu prawnego w tym postępowaniu., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...

II OSK 537/12 - Wyrok NSA z 2012-04-18

organu I instancji umorzone., Z uzasadnienia decyzji wynika, że przyczyną umorzenia postępowania był brak interesu prawnego J. R. w rozumieniu art. 28 k.p.a., Decyzja...
. Zaznaczyć należy, że umorzenie to nie zostało dokonane, ani też nawet nie mogło zostać dokonane z uwagi na brak interesu prawnego Pana J. R., gdyż w obowiązującym...

I OZ 824/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-19

prawną, ponieważ nie są nakierowane na obronę jego interesu prawnego, a zatem stanowią nadużycie przysługującego mu prawa do terminowego załatwienia jego sprawy. Co więcej...
Administracyjnego takie działania skarżącego nie zasługują na ochronę prawną ponieważ nie są nakierowane na obronę jego interesu prawnego, a zatem stanowią nadużycie przysługującego...

II SA/Rz 980/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-10-27

obejmuje akty i czynności z art. 3 §2 pkt 1 - 4a) i bezczynność z pkt 8) p.p.s.a. Organ podniósł również, że skarżący nie posiada interesu prawnego we wniesieniu skargi...
interes prawny skarżącego we wniesieniu skargi, ani pozostałe zarzuty skargi., Mając na względzie powyższe na podstawie art. 58 §1pkt 6) p.p.s.a. w zw. z art. 154 §1...
1   Następne >   +2   +5   +10   83