Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

I OSK 2886/12 - Wyrok NSA z 2013-12-09

. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.), oświadczenie o stanie majątkowym...
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w związku z art. 72 ust. 2 ustawy o CBA poprzez ich błędną wykładnię, polegającą...

II SA/Wa 1157/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-21

, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec...

II SA/Wa 2322/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-10

. administracyjno-gospodarczych., Reasumując Skarżąca stwierdziła, że Organ nie dokonał faktycznie żadnej analizy w części dotyczącej jej osoby za okres od [...] kwietnia...
przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej., W świetle...

II SA/Wa 1333/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-14

administracyjno- gospodarczych', w związku z czym stosowanie wobec niego kryteriów oceny zgodnie z art. 8a ustawy zaopatrzeniowej 'mija się z realiami, z powodu charakteru...
międzynarodowej oraz społeczno- gospodarczej kraju. Jego postawa ideowo-polityczna nie budzi zastrzeżeń. Chętnie bierze udział we wszelkiego rodzaju czynach społecznych...

II SA/Wa 2/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-15

w Służbie Bezpieczeństwa zajmował się przede wszystkim sprawami gospodarczymi, a działania operacyjne w tym zakresie nie były skierowane przeciwko będącym pracownikami...
z przestępczą działalnością przeciwko obywatelom, przeszedł pozytywną weryfikację i ocenę przydatności do służby. Zdaniem skarżącego, Minister z niezwykłą starannością powinien...

II SA/Wa 2003/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-30

faktycznym i prawnym sprawy:, Lokal nr [...] przy ul. [...] został przydzielony M. Z. przydziałem nr [...] wydanym przez Dyrektora Zarządu Administracyjno - Gospodarczego MSW...
Administracyjno- Gospodarczego MSW wniosek z dnia 5 marca 1988 roku 'o uznanie uprawnień do pozostającego w dyspozycji MSW lokalu wskazała jako osoby zamieszkujące wraz...

II SA/Wa 2128/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-22

lub gospodarcze - skutki, jakie wywołała decyzja, niemożliwe do zaakceptowania decyzji jako aktu wydanego przez organ praworządnego państwa. Rażące naruszenie prawa ma miejsce...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270), dalej: 'p.p.s.a.', sprowadzają się do kontroli działalności administracji publicznej...

II SA/Wa 1546/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-19

sytuację społeczno - polityczną i gospodarczą w kraju, nie wskazał też, aby charakter wykonywanych przez niego zadań i obowiązków w pracy w SB jemu nie odpowiadał oraz samo...
: 'p.p.s.a.', sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej., W myśl zaś art. 134 § 1 p.p.s.a., sąd rozstrzyga...

II SA/Wa 1539/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-28

bezkarność za nadużycia władzy, szybsze niż w innych służbach mundurowych awanse, wysokie uposażenie za służbę, liczne dodatkowe przywileje gospodarcze i socjalne...
: 'p.p.s.a.', sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej., W myśl zaś art. 134 § 1 p.p.s.a., sąd rozstrzyga...

II SA/Wa 67/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-06

milicyjnej w S. w zakresie zwalczania przestępczości głównie kryminalnej i gospodarczej, a nie zwalczania opozycji politycznej i społecznej, na co, jak stwierdził ww...
administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, z uwagi wyłącznie na zgodność z prawem wydanych decyzji postanowień...
1   Następne >   2