Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

I SA/Ol 364/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-03-17

, iż można postawić tezę, że prowadzi działalność gospodarczą w znacznym zakresie. W 2007r. skarżąca nie zainwestowała w środki trwałe w budowie kwoty 7.574.134,20 zł. Zmiany...
z prowadzoną działalności gospodarczą, która ze swej istoty wiąże się z ryzykiem ponoszenia wszystkich związanych z nią konsekwencji, w tym kosztów także sądowych (vide...

II SA/Lu 294/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-23

, iż zaskarżona uchwała narusza jej interes prawny. Spółka, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych (przetwarzania i konserwowania...
mięsa, produkcji wyrobów z mięsa oraz innych artykułów spożywczych), jest zainteresowana rozpoczęciem działalności gospodarczej na terenie Gminy w zakresie utylizacji...

II OSK 2770/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-18

, że zaskarżona uchwała narusza jej interes prawny. Spółka, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych (przetwarzania i konserwowania...
mięsa, produkcji wyrobów z mięsa oraz innych artykułów spożywczych), jest zainteresowana rozpoczęciem działalności gospodarczej na terenie Gminy w zakresie utylizacji...

I SA/Bd 694/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-01-31

pozarolniczą działalność gospodarczą zatrudniał osoby niepełnosprawne, co skutkowało otrzymywaniem przez jego firmę refundacji zwiększonych kosztów zatrudnienia z Państwowego...
I FPS 1/06 sprawując na podstawie art. 3 § 2 pkt 1 ww. ustawy kontrolę działalności administracji publicznej w sprawach skarg na decyzje administracyjne wydane...

II SA/Wa 2327/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-18

na działalność spółki oraz na decyzje właścicielskie we wszystkich kwestiach strategicznych dla jej funkcjonowania oraz przyszłego rozwoju. W tym stanie rzeczy zwrot 'sprzedaż...
. o działalności leczniczej. Tak więc obecnie nie ma przepisu umożliwiającego powrót do poprzedniego stanu prawnego. Natomiast aktualnie obowiązująca ustawa o opiece...

IV SA/Gl 759/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-10

w spawach dotyczących wspólnoty, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki oraz w innych istotnych sprawach społecznych, gospodarczych...
działalnością przeznaczenia lub sposobu korzystania z nieruchomości, określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w razie jego braku w studium uwarunkowań...

II OSK 2303/17 - Wyrok NSA z 2017-12-06

i kompetencji organów samorządu powiatu, bądź czy dotyczy istotnych spraw społecznych gospodarczych, czy kulturowych więzi łączących wspólnotę (art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3...
określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym w szczególności w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Obowiązkiem powiatu jest tak prowadzić działalność...

III SA/Wr 320/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-18

jednostki samorządu terytorialnego bądź dotyczyć istotnych spraw społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną wspólnotę (...).', W tym kontekście NSA...
co do zasady mieści się w zakresie zadań i kompetencji organów samorządu powiatu, bądź czy dotyczy istotnych spraw społecznych gospodarczych, czy kulturowych więzi łączących...

III SA/Kr 1652/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-04

, iż wnioskowany podział Gminy K doprowadzi do zniszczenia tradycyjnych więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych, które kształtowały się od kilku stuleci. Argumentowano...
dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniając więzi społeczne, gospodarcze...

III SA/Łd 520/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-12-05

zadania inwestycyjne są sprawami istotnymi, dotyczącymi społecznych i gospodarczych oraz kulturowych więzi łączących wspólnotę samorządową i jednocześnie zadania...
administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie., W myśl art.3 § 2 pkt.7 wymienionej ustawy kontrola...
1   Następne >   2