Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

VI SA/Wa 2906/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-03

rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące), w sprawie miał zastosowanie przepis art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity...
nie wyłącza stosowania art. 11 ust. 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w sprawie o wznowienie postępowania administracyjnego. Skarżąca spółka, powołując...

VI SA/Wa 3348/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-02

, że: 'w wypadku działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu - o ile przepisy ustaw odrębnych nie stanowią inaczej - za udzielenie lub zmianę koncesji zgodnie z art. 62...
przepisów prawa w stopniu uzasadniającym ich uchylenie., Na wstępie rozważań wskazać trzeba, że koncesja jest przejawem reglamentacji działalności gospodarczej dokonywanej...

II GZ 13/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-22

/Dz.U. nr 171 poz. 1800/, nie jest skargą dotyczącą koncesji, zezwolenia lub pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie telekomunikacji w rozumieniu...
, ani pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie telekomunikacji lecz rezerwacji częstotliwości, wobec czego § 2 ust. 2 tego rozporządzenia nie znajduje...

II SA 1155/99 - Wyrok NSA z 1999-12-03

zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie poczty polegającej na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu przesyłek listowych - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
Telekomunikacyjnej i Pocztowej Główny Inspektorat w Warszawie z 7 stycznia 1999 r. w sprawie zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie poczty polegającej...

II GSK 1198/13 - Wyrok NSA z 2014-10-02

działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm., dalej: u.s.d.g.) polegającego na wydaniu decyzji, która dotyczy sprawy poprzednio rozstrzygniętej...
działalności gospodarczej w zakresie zezwoleń i koncesji. W związku z tym decyzji USO nie można uznać za decyzję rozstrzygającą sprawę już uprzednio rozstrzygniętą inną...

II GSK 1863/12 - Wyrok NSA z 2014-05-13

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.; dalej: u.s.d.g.), a następnie wskazała, że w sprawie nastąpiło tzw. milczące...
5 u.s.d.g. stanowił, że działalność telekomunikacyjna jest działalnością gospodarczą regulowaną. W razie zaś wątpliwości uregulowania u.s.d.g. implementujące Dyrektywę...

VI SA/Wa 2036/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-11

, że przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (rozdział 5 tej ustawy) stosują się jedynie do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. W związku...
jako - pozostałe - w zakresie innych rodzajów działalności gospodarczej wynika z tego, że w art. 46 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dopuszczono możliwość...

VI SA/Wa 2035/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-11

. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807), dalej u.s.d.g., iż skutkiem niewydania decyzji do dnia 3 listopada 2012 r. Przewodniczący KRRiT...
. Wskazując na przepis art. 40b ustawy organ administracji podkreślał, że przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (rozdział 5 tej ustawy) stosują...

II GSK 1167/12 - Wyrok NSA z 2013-12-05

. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 220, poz. 1447, dalej u.s.d.g) i podniosła, że Prezes UKE wydał zaskarżoną decyzję w sprawie poprzednio rozstrzygniętej...
regulują kwestie przyznawania dopłaty dla przedsiębiorcy wyznaczonego (art. 95 i 96 P.t.) pozostają w stosunku do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przepisami...

II GSK 1168/12 - Wyrok NSA z 2013-12-05

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 220, poz. 1447, dalej u.s.d.g) i podniosła, że Prezes UKE wydał zaskarżoną decyzję w sprawie...
przez te podmioty działalnością gospodarczą i nałożenie obowiązków o charakterze publicznoprawnym stanowi wyjątek od zasady swobody działalności gospodarczej. Okoliczność ta stanowi...
1   Następne >   +2   +5   +10   41