Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol

IV SA/Wa 1348/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-12

z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z poźń. zm.) i nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze...
Sądowym, ani do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Firma I. nie jest więc przedsiębiorcą w myśl przepisów ww. ustawy a tym samym nie można uznać jej za wprowadzającego...

III SA/Gd 325/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych...
[...] działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez E. D. (dalej...

II SA/Wr 579/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-20

w Dzienniku Urzędowym Województwa D. Nr [...] z dnia [...]r.)., Z uzasadnienia decyzji wynika, że w dniu 24 kwietnia 2014 r. T. C., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą...
przestrzennego symbolem P - tereny działalności gospodarczej nieuciążliwej. Z kolei pojęcie 'działalności gospodarczej nieuciążliwej' zostało określone w § 4 pkt 9...

II SA/Po 539/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-09

(...) lutego 2009 r. nr (...) orzekł o odmowie przeniesienia na Z. J., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 'A' z siedzibą w C., praw i obowiązków wynikających z decyzji...
wydanej przez Starostę C. z dnia (...) marca 2006 r. nr (...), zezwalającej M. J., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą 'B' z siedzibą w T. na prowadzenie...

II OSK 2111/11 - Wyrok NSA z 2013-03-05

prowadzącej działalność gospodarczą., Pismem z dnia 7 stycznia 2011 r. skarżący, za którego działał jego pełnomocnik, wezwał Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony...
kontrolnych przeprowadzonych z naruszeniem przepisów prawa - art. 77 ust. 6 w zw. z art. 79a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...

II SA/Wr 27/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-03

oznaczone symbolem P tj. tereny działalności gospodarczej, przemysłowej, baz, składów. Dla tego terenu ustalono przeznaczenie podstawowe - tereny działalności gospodarczej...
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych. Dopuszczono również lokalizację działalności gospodarczej, produkcyjnej i usługowej, funkcji mieszkaniowej w formie wydzielonych...

II SA/Wr 387/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-09-28

działalności gospodarczej w sytuacji, gdy składowisko jest zamknięte od 1989 r., co wyklucza prowadzenie tego rodzaju działalności, a więc również obowiązek ponoszenia opłaty...
prowadzenia działalności gospodarczej w postaci odzysku odpadów., Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2009 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J.G., na podstawie art. 138 § 1...

IV SA/Wa 3620/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-04

o swobodzie działalności gospodarczej (dalej w skrócie: 'u.s.d.g.'). Przepis ten ustanawia klauzulę generalną fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku przedsiębiorcy - co polega...
orzekających w ww. sprawach należy mieć na względzie, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej reguluje - jak stanowi jej art. 1 - podejmowanie, wykonywanie i zakończenie...

II SA/Bd 453/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-01-10

działalności gospodarczej w zakresie zbierania odpadów., Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie organ stwierdził, że jakkolwiek wniosek Z. W. o wydanie zezwolenia na zbieranie...
o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta B., W uzasadnieniu decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, że wpis do ewidencji działalności gospodarczej dokonany...

II OSK 621/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

ograniczenia działalności gospodarczej, czy utrudnienia w dostępie do środków unijnych i środków pochodzących z NFOŚiGW. Zaznaczył, że żaden przepis prawa nie gwarantuje...
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm., dalej: u.s.d.g.) w zw. z art. 22 i 20 Konstytucji Rzeczypospolitej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100