Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

I SA/Ol 23/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-08

w O przy ul. L budowle o wartości '[...]' zł., grunty pozostałe o powierzchni '[...]' mkw., grunty związane z działalnością gospodarczą '[...]' mkw., budynki pozostałe...
o powierzchni '[...]' mkw., budynki związane z działalnością gospodarczą o powierzchni '[...]' mkw., budynek (lub część) mieszkalny położony w O przy ul. L o powierzchni...

I SA/Ol 24/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-08

podatkiem rolnym i podatkiem leśnym., Organ wskazywał również, że ze znajdującego się w aktach sprawy wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP...
wynika, że J K prowadzi od '[...]' r. działalność gospodarczą, a jako główne miejsce wykonywania działalności wskazał adres: ul. L w O. Z dowodów znajdujących się w aktach...

II OSK 932/18 - Wyrok NSA z 2020-02-19

, gdy w związku z wydaniem zaskarżonej uchwały doszło do naruszenia prawa materialnego polegającego na zawarciu w zaskarżonej uchwale ograniczeń wolności działalności gospodarczej...
z celem ustanowienia parku kulturowego - ochroną krajobrazu kulturowego, a w efekcie stanowi niedopuszczalne ograniczenie wolności prowadzenia działalności gospodarczej...

II OSK 207/21 - Wyrok NSA z 2021-10-05

uniemożliwienia skarżącej prowadzenia działalności gospodarczej na podległym terenie;, b) art. 16 ust. 1a uozoz poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające...
wydobywczej nie uwzględnił konstytucyjnej zasady, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny...

II OSK 1357/17 - Wyrok NSA z 2018-05-08

, iż wprowadzone zaskarżoną uchwałą zakazy i ograniczenia w prowadzeniu działalności handlowej mogą wpływać na sposób prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze objętym tą...
)'., A. Z. F. w skardze kasacyjnej zarzucił naruszenie:, - art. 22 Konstytucji RP w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...

VII SA/Wa 1193/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

rzeczywisty stan majątkowy skarżącego przedstawia się następująco:, - skarżący prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (która przynosi dochody...
), a także indywidualnie (jednoosobowa działalność gospodarcza) prowadzi winnicę (która to działalność przynosi straty);, - w roku 2020 dochód skarżącego pod odliczeniach wyniósł 31 515,41...

VII SA/Wa 643/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

tam działalnością gospodarczą., Zgodnie z art. 45 ust. 1 u.o.z. w przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia [...] Konserwatora Zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu...
', podczas gdy odwołujący się nie prowadzą tego rodzaju działalności gospodarczej. Zarzut ten został przytoczony w związku ze sformułowaniem 'sklep turystyczny' użytym...

I SA/Wa 2333/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-03

spółki prowadzącej działalność gospodarczą, jest przy tym takie zorganizowanie odbioru pism kierowanych do tej spółki, aby odbiór dokonywany był wyłącznie przez osoby...
jak to jednoznacznie wynika ze zwrotnego powiadomienia odbioru, czynność tę dokonała osoba prowadząca własną działalność gospodarczą pod określonym adresem i brak...

I SA/Ol 437/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-02

i nie stanowi środka trwałego przedsiębiorstwa. Nigdy nie była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnik zarzucił, iż decyzja została wydana na podstawie...
więc, że:, - wpisano nieruchomości indywidualnie do rejestru zabytków;, - nieruchomości nie były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej,, - nieruchomości...

I SA/Ol 436/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-02

i nie stanowi środka trwałego przedsiębiorstwa. Nigdy nie była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnik zarzucił, iż decyzja została wydana na podstawie...
więc, że:, - wpisano nieruchomości indywidualnie do rejestru zabytków;, - nieruchomości nie były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej,, - nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   25