Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X
  • Symbol

SA/Po 524/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-08-28

1. Art. 19 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ nie przewiduje możliwości wykreślenia z ewidencji działalności...
gospodarczej z urzędu wpisu dotyczącego działalności, co do której w późniejszym okresie wprowadzony został wymóg uzyskania koncesji., 2. Przypadek wprowadzenia koncesji...

II SA 499/98 - Wyrok NSA z 1998-06-09

Na ile ustawodawca przywiązywał wagę do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na przetwórstwie w obrocie surowcami wtórnymi metali nieżelaznych...
/złomem/, świadczy nowelizacja ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ dokonana ustawą z dnia 16 lutego 1996 r...

II SA/Kr 1427/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-03-17

. 1 ze zm./, przepis ten dotyczy bowiem jedynie jednej z form prowadzenia działalności gospodarczej, a mianowicie prowadzonej w oparciu o zgłoszenie do ewidencji., Ratio...
w nim nie pracuje., Zatem podjęcie działalności gospodarczej na podstawie koncesji, aż do momentu jej cofnięcia przez właściwy organ uniemożliwia korzystanie ze statusu osoby...

VI SA/Wa 338/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-15

działalności gospodarczej oraz przedstawienia dowodu takiego wpisu., Dyrektor [...] Z. oświadczył, że wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS (pismo...
prawną przyjętą w decyzji z dnia [...] października 2009 r. był art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej., Jak wynika...

VI SA/Wa 406/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-18

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony...
: 'Strona', 'Skarżący') o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy decyzję z '(...)' września 2017 r. cofającą Stronie koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej...

II GSK 2389/14 - Wyrok NSA z 2016-04-20

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 r. Nr 173 poz. 1807 ze zm.)., Zwróciła się również o skierowanie przez Sąd pytania prawnego do Trybunału...
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej o 'milczącej decyzji' do postępowań administracyjnych w sprawach przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną...

VI SA/Wa 314/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-11

przepis art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807 ze zm.), dalej u.s.d.g. w związku z upływem...
Przewodniczący na wstępie uzasadnienia skarżonej decyzji wyjaśnił, iż zgodnie art. 40b u.r.t. do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 33 u.r.t....

VI SA/Wa 3350/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-28

., Podnosiła, że organ obowiązuje przepis art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807 ze zm...
., Rozpoznając ponownie sprawę Przewodniczący na wstępie uzasadnienia skarżonej decyzji wyjaśnił, iż zgodnie art. 40b u.r.t. do kontroli działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 3335/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-14

wynosi 616 zł. Skarżąca zarzuciła, iż organ obowiązują przepisy art 11 ust. 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zgodnie z którym: 'Jeżeli organ nie rozpatrzy...
gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 33 u.r.t., stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Również art. 4 pkt 11 i pkt 27...

II SA 1238/97 - Wyrok NSA z 1998-01-19

Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej określonego rodzaju nie może być udzielona małoletniemu. oddala skargę w przedmiocie udzielenia koncesji. Minister...
Przemysłu i Handlu decyzją z 8 listopada 1996 r., na podstawie art. 1 oraz art. 20 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, odmówił...
1   Następne >   +2   +5   +10   58