Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol

II FSK 454/09 - Wyrok NSA z 2010-07-16

z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 695.472,96 zł , od powierzchni 1.241.916 m2 x 0,56 zł za m2,, - podatek od pozostałych gruntów w wysokości 4.749,30...
zł, od powierzchni 31.662 m2 x 0,15 zł za 1m2., Podatnik prowadził na terenie Gminy działalność gospodarczą w zakresie wydobywania i sprzedaży torfu. Wydobycie miało...

II FSK 1461/07 - Wyrok NSA z 2009-01-16

i środków transportu posiadała znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101...
obowiązana była wykazać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przychód ze sprzedaży składników majątku związanego z działalnością gospodarczą. W 2002 r. uzyskała...

I FSK 1263/17 - Wyrok NSA z 2019-10-29

mieszczące się w pojęciu działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054...
działalnością gospodarczą, jak i realizacją celów innych niż działalność gospodarcza. Są to towary i usługi stanowiące koszty ogólnoadministracyjne, związane...

I FSK 1229/13 - Wyrok NSA z 2014-08-29

, że wnioskodawca wraz z żoną prowadzi w ramach spółki cywilnej działalność gospodarczą korzystającą ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca...
z zamierzaną sprzedażą nieruchomości prowadzi on działalność gospodarczą. Podzielając poglądy wyrażone w rozważających tę kwestię wyrokach NSA (z 29 października 2007 r...

I FSK 1504/08 - Wyrok NSA z 2010-01-07

2007r. jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej dokonał sprzedaży udziału w dwóch niezabudowanych działkach osobom fizycznym, również nieprowadzącym działalności...
w sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży był jego majątek osobisty, który nie był nabyty do celów działalności gospodarczej. W ocenie wnioskodawcy przedmiotowa transakcja...

II FSK 2563/10 - Wyrok NSA z 2012-06-20

., w miejsce B. G. weszła Skarżąca. Jako przedmiot działalności Spółki podano, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej Wójta Gminy P. z 18 czerwca 2001 r...
. O ciągłości działalności gospodarczej może świadczyć sprzedaż kilku lub kilkunastu działek w ciągu roku. O zorganizowanym charakterze sprzedaży świadczy natomiast...

II FSK 715/10 - Wyrok NSA z 2011-10-12

nieruchomości (szczegółowo wskazanych w decyzji) były dokonywane w celach zarobkowych i były wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Sprzedaż nieruchomości w 2007...
z działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami i winni rozliczyć w poszczególnych latach podatkowych przychód i koszty uzyskania przychodu z prowadzonej...

I FSK 973/09 - Wyrok NSA z 2010-06-09

działalności gospodarczej, bowiem nie miały one związku z faktycznie prowadzoną w 2005 r. działalnością, polegającą głównie na handlu blachą i cukrem - tym bardziej...
, upoważniają one (a zarazem zobowiązują) organy do dokonywania oceny, czy istnieje związek nabywanych towarów lub usług z działalnością gospodarczą podatnika, a w szczególności...

II FSK 787/08 - Wyrok NSA z 2009-10-16

zaniżenia dochodu przez A. S. osiągniętego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a wykazanego we wspólnym zeznaniu podatkowym skarżących za 2001 r. Podatnik - A. S...
. uzyskał dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu i dzierżawy. W toku kontroli skarbowej przeprowadzonej u A. S. organ pierwszej instancji stwierdził...

I FSK 198/15 - Wyrok NSA z 2016-07-13

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie montażu w pomieszczeniach sprzętu nagłośnieniowego; - nie prowadziła ksiąg podatkowych, a podjęte przez nią...
z Parafii w S. (650 zł) oraz z Parafii w T. (450 zł); - środki pieniężne wpłacone przez Skarżącego (łącznie 109.090 zł) pochodziły z działalności gospodarczej w zakresie...
1   Następne >   +2   +5   +10   17