Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II OSK 1841/06 - Wyrok NSA z 2007-04-19

dotyczącego sytuacji rodzinnej, zawodowej, ekonomicznej, wykształcenia i posiadanych tytułów zawodowych, prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej i działalności...

SA/Sz 827/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-11

administracyjnym z wniosku innego współwłaściciela o wydanie zezwolenia na prowadzenie takiej działalności., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] decyzją z dnia...
nr [...] z dnia[...] . wydanego z up. Prezydenta Miasta [...] przez Dyrektora Wydziału Aktywności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w [...] udzielonego [...] na sprzedaż napojów...

II OSK 1674/13 - Wyrok NSA z 2015-02-26

lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 145 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 672...

II OSK 1684/13 - Wyrok NSA z 2015-02-26

działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 672 ze zm.). Powołane przepisy skonstruowane zostały w oparciu o formułę 'do wniosku należy dołączyć' lub 'do wniosku dołącza...

II OSK 1868/16 - Wyrok NSA z 2018-10-30

sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek...
niezasadnie wyszedł poza kryterium kontroli działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem. Sąd administracyjny bada (ocenia) legalność...

II OSK 1869/16 - Wyrok NSA z 2018-10-30

z art. 1 P.u.s.a., sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych...
tego przepisu strona może też wywodzić, że sąd niezasadnie wyszedł poza kryterium kontroli działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem. Sąd...

II OSK 1871/16 - Wyrok NSA z 2018-10-30

administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między...
może też wywodzić, że sąd niezasadnie wyszedł poza kryterium kontroli działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem. Sąd administracyjny bada (ocenia...

II OSK 1870/16 - Wyrok NSA z 2018-10-30

P.p.s.a. Zgodnie z art. 1 P.u.s.a., sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów...
naruszenie tego przepisu strona może też wywodzić, że sąd niezasadnie wyszedł poza kryterium kontroli działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem...

IV SA/Wa 1164/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-15

decyzji. Posesja pod adresem [...] składa się z kilku działek ([...], [...] oraz [...]) i zabudowana jest dwoma budynkami mieszkalnymi oraz budynkami gospodarczymi. Wizja...
organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych...

II OSK 1786/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

naruszony oraz skutki ekonomiczne lub gospodarcze, które wywołuje decyzja. Oczywistość naruszenia prawa polega na niewątpliwej sprzeczności pomiędzy treścią...
do sprawowania kontroli działalności administracji publicznej., Nie znajdując zatem usprawiedliwionych podstaw do uwzględnienia skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny...