Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

III SA/Kr 10/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-26

. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych został poinformowany o braku możliwości zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad córką M. P. z uwagi...
oświadczenie o zawieszeniu z dniem 1 stycznia 2019 r. działalności gospodarczej ze względu na sprawowanie osobistej opieki nad córką, niemniej w świetle wyjaśnień Strony...

I OSK 1380/13 - Wyrok NSA z 2015-01-14

w uzasadnieniu, iż do wysługi lat błędnie zaliczono okres prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze: 1 rok, 1 miesiąc i 1 dzień. Jednocześnie organ stwierdził...
, że rozkazem personalnym nr [...] Komendanta Rejonowego Policji w [...] do wysługi lat K.K. zaliczono okres prowadzenia działalności gospodarczej, a zatem Komendant...

III OSK 213/21 - Wyrok NSA z 2021-03-16

, w ten sposób, że nie uzyskał pisemnej zgody przełożonego na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą, prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą, zarejestrowaną pod nazwą...
przełożonego na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą, prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą, zarejestrowaną pod nazwą [...] Spółka Cywilna T. B. z siedzibą...

I OSK 2138/15 - Wyrok NSA z 2017-05-16

ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. okres 8 lat i [...] miesięcy., W związku z powyższym, Komendant Główny Policji rozkazem personalnym...
, wliczono J.J. do wymiaru pracy cywilnej również okres, w którym był on objęty ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. okres 8 lat...

II SA/Wa 1588/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-14

(...), działalność gospodarczą należy potraktować jako zakończony okres zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy. Wskazał, iż przez 4 lata i 6 dni sam prowadził...
działalność gospodarczą, gdzie był i właścicielem i pracownikiem, gdyż wykonywał pracę na własny rachunek. Nadto Urząd Skarbowy w [...] poinformował go, iż należy mu się naliczenie...

II SA/Wa 1193/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-06

w ten sposób, że nie uzyskał pisemnej zgody przełożonego na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą, prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą, zarejestrowaną pod nazwą [...] Spółka...
Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, z którego wynikało, iż D. D. oraz T. B. - funkcjonariusze Wydziału [...] Komendy [...] Policji prowadzą działalność gospodarczą...

III OSK 989/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

zarejestrowanie przez policjanta działalności gospodarczej, bez względu na to czy przynosi ona faktycznie policjantowi dochód, gdyż działalność gospodarcza prowadzona...
' lub 'ustawą'), uznał skarżącego asp. szt. T. W. winnym tego, że:, 1) w dniu 1 kwietnia 2017 r. nie dopełnił obowiązku służbowego w ten sposób, że założył działalność gospodarczą...

II SA/Wa 1679/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-09

prowadzenia działalności gospodarczej, tj. okres 8 lat i 8 miesięcy. W związku z powyższym Komendant Główny Policji rozkazem personalnym z dnia [...] listopada 2007 r...
do wymiaru pracy cywilnej również okres, w którym J. J. objęty był ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. okres 8 lat i 8 miesięcy...

II SA/Wa 1931/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-16

[...] sierpnia 2009r. Przełożony ww. raporty rozpatrzył pozytywnie. Skarżąca [...] marca 2010r. poprosiła o wyrażenie zgody na zarejestrowanie działalności gospodarczej...
o przedłużenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej. Wniosek rozpatrzono negatywnie., W aktach osobowych Skarżącej znajduje się notatka służbowa Naczelnika Wydziału...

II SA/Wa 915/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-25

cywilnej wliczono mu również okres, w którym był on objęty ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. 8 lat i 8 miesięcy., W związku...
. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [...] Oddział w [...], iż J. J. podlegał ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 kwietnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   67