Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X

III CZP 6/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-03-14

Udział kapitałowy gminy w banku działającym w formie spółki akcyjnej nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca...
może być uznany za prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm...

III SA 917/95 - Wyrok NSA z 1996-08-23

1. Bank prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych, udzielaniu kredytów i pożyczek oraz przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych...
, jest podatnikiem podatku od nieruchomości, obliczanego według stawki przewidzianej dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu...

I SA/Lu 717/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-03-25

Kupno i sprzedaż przez bank akcji dopuszczonych do obrotu publicznego jest działalnością gospodarczą, a dochód uzyskany z tej działalności nie jest zwolniony od podatku...
gospodarczej tj. działalności, którą bank zajmuje się profesjonalnie. Organ powołuje się przy tym na powołany wyżej wpis do rejestru handlowego oraz zapis w statucie Banku...

SA/Lu 343/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-12-15

/, może być tylko spółka utworzona na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych /Dz.U. nr 41 poz. 325 ze zm...
maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz inne środki przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej nabyte przez Spółkę w okresie 3 lat od jej utworzenia., Z decyzji nr 4...

SA/Po 1073/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-10-27

nie wchodząca w zakres działalności gospodarczej banku podlega opłacie skarbowej. oddala skargę. P.B.B. I-B wystąpił z wnioskiem do Urzędu Skarbowego P. o zwrot nienależnie...
działalności gospodarczej, a więc nie podlegała opłacie skarbowej., Urząd Skarbowy decyzją z 3.9.93 r. wydaną na podstawie art. 13 ustawy o opłacie skarbowej, odmówił...

I SA/Po 728/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-01-22

w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą., W toku postępowania egzekucyjnego okazało się, że niektóre z zajętych ruchomości zostały przewłaszczone...
i były wykorzystywane przez niego do działalności gospodarczej., Postanowienie to Bank zaskarżył zażaleniem, w którym zarzucił, że zobowiązania podatnika powstały...

III SA/Wa 703/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-27

Skarżący przedstawił okoliczności powstania zaległości podatkowych z których to wynikało, iż w 1995 r. zarejestrował działalność gospodarczą pod firmą 'A.'. Po dwóch...
zamknięcia prowadzenia działalności gospodarczej. Po roku Prokuratura Rejonowa w B. przedstawiła Skarżącemu zarzut prowadzenia działalności, która zajmowała się organizowaniem...

SA/Po 896/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-10-19

deklaracji podatkowych i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, jeśli upadły prowadzi działalność gospodarczą, co miało miejsce w przypadku Banku Spółdzielczego...
likwidacyjnego określonego w tym przepisie, zaś czynności prawne dokonywane przez syndyka masy upadłościowej nie mają na celu prowadzenia działalności gospodarczej...

III SA 2270-2271/92 - Wyrok NSA z 1993-03-26

, uzyskane ze stosunku służbowego lub stosunku pracy. Świadczenie to wchodzi w zakres działalności gospodarczej Banku. Zgodnie z prawem bankowym do czynności bankowych...
. Jest poza sporem, że skarżący bank prowadzi działalność gospodarczą. Przez działalność gospodarczą należy rozumieć działalność wytwórczą, budowlaną, handlową i usługową...

II SA/Rz 476/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-16

i dwójka małoletnich dzieci. Żona prowadzi działalność gospodarczą, jednak ze względu na długotrwałą chorobę w bieżącym roku nie uzyskała dochodu, na dowód czego...
, z zeznania podatkowego informacji o prowadzeniu przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej., Od powyższego postanowienia S. K. złożył sprzeciw zarzucając mu brak...
1   Następne >   +2   4