Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol

IV SA/Wr 56/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-23

informacją z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z której wynika, że w okresie od dnia 1 sierpnia 1994 r. do dnia 3 lutego...
2014 r. strona miała zarejestrowaną działalność gospodarczą., Decyzją z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] Prezydent Miasta W. orzekł o uchyleniu decyzji ostatecznej...

IV SA/Wr 83/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-06

faktycznych, potwierdzonych informacją z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z której wynika, że w okresie od dnia...
10 kwietnia 1998 r. do dnia 14 lipca 2016 r. strona posiadała aktywny wpis do ewidencji działalności gospodarczej., Decyzją z dnia [...] października 2016 r...

IV SA/Wr 82/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-06

okoliczności faktycznych, potwierdzonych informacją z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z której wynika...
, że w okresie od dnia 10 kwietnia 1998 r. do dnia 14 lipca 2016 r. strona posiadała aktywny wpis do ewidencji działalności gospodarczej., Decyzją z dnia [...] października 2016 r...

IV SA/Wr 84/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-06

informacją z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z której wynika, że w okresie od dnia 10 kwietnia 1998 r. do dnia 14...
lipca 2016 r. strona posiadała aktywny wpis do ewidencji działalności gospodarczej., Decyzją z dnia [...] października 2016 r. nr [...] Prezydent Miasta Wrocławia orzekł...

III SA/Gd 163/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-08-26

i Informacji Działalności Gospodarczej wynikało, że prowadził on działalność gospodarczą w okresie od dnia 15 stycznia 2001r. do dnia 7 grudnia 2019 r., zaś w dniu 8 grudnia...
2019 r. działalność ta została wykreślona z rejestru na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Rejonowego (...) w G. ((...)) o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej...

I OSK 1512/08 - Wyrok NSA z 2009-06-30

, że odmową przyznania statusu bezrobotnego skutkuje nie sam fakt uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, lecz jej podjęcie w dacie wskazanej w tym wpisie...
. Zatem, wobec jednoznacznej treści art. 2 ust 1 pkt 2 lit f powołanej ustawy, bezrobotny, który sam dokonał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zobowiązany...

III AZP 12/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-09-09

Osoba, która uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej w trybie określonym w art. 15 i 16 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U....
16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu - Dz.U. nr 106 poz. 457 ze zm./ osoba. która uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej /art. 15 ust. 1...

IV SA/Wr 49/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-18

działalności gospodarczej, utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję., W motywach uzasadnienia tego rozstrzygnięcia wskazano, że decyzją administracyjną Starosty M. z dnia...
oświadczenia, iż nie prowadzi i nie zawiesiła działalności gospodarczej. Oświadczenia te nie były jednak świadome i nie miały na celu uzyskania nienależnego świadczenia...

II SA/Gd 1049/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-25

. 414/, ani za prowadzenie działalności gospodarczej, o jakiej mowa w art. 2a ust. 1 pkt 3a tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...
bezrobociu oraz osobę prowadzącą działalność w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej., W świetle przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu /art. 2...

I OSK 1273/07 - Wyrok NSA z 2008-07-09

administracyjnego. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że B. T. w dniu rejestracji złożyła oświadczenie, że nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Niemniej...
jednak z rejestru prowadzonego przez Urząd Miejski w S. wynika, że posiada ona wpis w ewidencji działalności gospodarczej. Okoliczność ta, jak wywodził organ, była podstawą...
1   Następne >   +2   +5   +10   38