Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

I SA/Ol 241/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-12

, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej'. Tym samym dla celów opodatkowania podatkiem do nieruchomości grunty stanowią odrębną kategorię...
są budowle w postaci infrastruktury kolejowej nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej innej iż transport kolejowy do czasu...

I SA/Ol 240/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-12

w art. 1a własne definicje 'budynku', 'budowli', 'gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej'. Tym samym dla celów opodatkowania...
lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przesądzające znaczenie mają tu wpisy w ewidencji gruntów i budynków (art. 1a ust 3 u.p.o.l.)., Organ odwoławczy...

I SA/Ol 592/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-12-12

przyjmując do podstawy opodatkowania w 2012 r.: grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 637.168 m2, grunty pozostałe o pow. 235,90 m2, budynki...
być one (poza ustawowymi wyjątkami) opodatkowane według stawek najwyższych, tj. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej., W odwołaniu skarżąca podniosła, iż z art.1a...

I SA/Ol 473/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-18

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 335 m² i grunty pozostałe - 166.070 m². Według ustaleń organu I instancji, grunty pozostałe obejmowały...
tereny po zlikwidowanej linii kolejowej nr '[...]'. To zaś uzasadniało zakwalifikowanie ich do gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zdaniem Wójta...

VI SA/Wa 2728/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-25

pkt 5 k.c. jest sprzeczna z konstytucyjną, zasadą wolności prowadzenia działalności gospodarczej, którą może być ograniczona tylko na podstawie wyraźnego przepisu ustawy...
niedopuszczalne ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej., W ocenie skarżącej konsekwencją tej wykładni jest zmuszanie jej do uzyskiwania identycznego...

VII SA/Wa 1802/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-03-02

nr [...], nr [...] i nr [...], gdzie skarżąca spółka prowadzi oddział piekarni i biuro związane z działalnością gospodarczą. W aktach sprawy brak było jednak dokumentów potwierdzających tytuł...
'. Inwestor wniósł jednocześnie o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny i gospodarczy., Wojewoda [...] wydał...

VI SA/Wa 561/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-30

przez P. SA działalności w zakresie przewozów kolejowych z faktycznym wykonywaniem funkcji przypisanych zarządcy infrastruktury kolejowej (pkt 1 decyzji) i wyznaczył termin...
. działalności w zakresie przewozów kolejowych z faktycznym wykonywaniem funkcji przypisanych zarządcy infrastruktury kolejowej i wyznaczył jej termin na usunięcie...

II SA/Rz 898/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-01-09

ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej. Zwrócono również uwagę, że art. 17 ustawy o transporcie kolejowym stanowi jedynie generalną zasadę...
infrastruktury kolejowej miał jedynie prawo urządzenia pasów przeciwpożarowych na podstawie uznania w ramach ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej - nie mogły...

II GSK 227/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: (...) koncesje, licencje i zezwolenia' (art. 551 pkt 5 k.c....
działalności gospodarczej, Państwo i Prawo 2004/10/5; por. też S. Dudzik, Zbycie przedsiębiorstwa a sukcesja praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych, PiP 1994...

VII SA/Wa 1423/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-18

, w szczególności przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury, właściciele i zarządcy dworców kolejowych, którzy poprzez swoje zachowania biorą udział w działalności gospodarczej...
kolejowe lub świadczy usługę trakcyjną. Tym samym przy wykonywaniu działalności gospodarczej spółka podlega rygorom określonym w ustawie o transporcie kolejowym i jej działania...
1   Następne >   +2   +5   7