Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Symbol

IV SA/Wa 2617/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-02

w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy prowadzi on działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś - zgodnie z art. 105...
działalności gospodarczej w ustawie o cudzoziemcach, zawarte tej ustawie regulacje - art. 142 ust. 2, wskazujący m.in. okoliczność przystąpienia przez cudzoziemca do spółki z o.o....

II OSK 1114/21 - Wyrok NSA z 2021-11-16

o cudzoziemcach, odmówił wszczęcia postępowania w sprawie, stwierdzając w uzasadnieniu, że skarżąca prowadzi działalność gospodarczą, albowiem figuruje w Krajowym Rejestrze...
jako wspólnik firmy S. Sp. z o.o. i posiada udziały w tejże spółce. Podkreślił, że pomimo braku wprost zdefiniowanego pojęcia prowadzenia działalności gospodarczej w ustawie...

V SA/Wa 2002/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-11

. S. - obywatel ... - zwrócił się do Wojewody ... o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, uzasadniając go chęcią kontynuowania działalności gospodarczej...
wpis działalności gospodarczej w formie spółki jawnej na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej [Dz.U....

V SA/Wa 2621/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-12

do ewidencji działalności gospodarczej nr [...] z dnia [...] kwietnia 2010 r. Decyzją z dnia [...] września 2010 r. Wojewoda [...] odmówił Cudzoziemcowi wnioskowanego...
zezwolenia. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, iż działalność gospodarcza prowadzona przez P.R. nie jest korzystna dla gospodarki narodowej, a w szczególności...

III SA 382/96 - Wyrok NSA z 1997-08-20

Lokowanie środków na terminowych rachunkach bankowych nie stanowiło działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej...
, a zwłaszcza art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych /Dz.U. nr 41 poz. 325/, w zw. z art. 37 ust. 1...

II OSK 1848/17 - Wyrok NSA z 2018-03-06

należy jako formę prowadzenia działalności gospodarczej w ślad za organem administracji, podczas gdy należało się odnieść do podstawy prawnej objęcia udziałów...
o cudzoziemcach, w myśl którego za prowadzącego działalność gospodarczą uważa się również udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Istotą takiego sformułowania...

V SA/Wa 1311/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-02

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej., Jak wskazał Wojewoda, zadaniem organu jest ocena korzyści prowadzonej...
przez cudzoziemca działalności gospodarczej, mając na uwadze interes Państwa Polskiego. Strona nie przedłożyła żadnego dokumentu potwierdzającego korzyść prowadzonej przez nią...

VIII SA/Wa 972/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-13

o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony., Przedmiotowy wniosek uzasadniał prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...
w przeszłości zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą;, 5) w celu stwierdzenia, czy S. S. spełnia wymóg określony w art. 53b...

II OSK 1810/13 - Wyrok NSA z 2015-01-16

z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzasadniając go faktem prowadzenia działalności gospodarczej...
na zamieszkanie na czas oznaczony. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji stwierdził, że wnioskodawca nie wykazał, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi korzyści...

IV SA/Wa 1713/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-06

funkcji komplementariusza w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej., Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] listopada 2012 r. odmówił udzielenia cudzoziemce...
przedmiotowego odwołania pełnomocnik cudzoziemki podnosi, że dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez panią L. B. w okresie od stycznia 2012 do maja 2012 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100