Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 628/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-05

[...] grudnia 2010 r., stwierdzającej, iż ubezpieczony jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie...
pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od [...] sierpnia 2008 r., na podstawie ustawy z dnia [...] sierpnia 2004 r. o świadczeniach., W dniu 29 września 2007 r...

VI SA/Wa 1211/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-23

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu...
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od 1 sierpnia 2008 r., Postępowanie w niniejszej sprawie zostało...

VI SA/Wa 976/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-04

pozarolniczej działalności gospodarczej oddala skargę Zaskarżoną decyzją z [...] marca 2012 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej Prezes NFZ), na podstawie art. 102 ust. 5...
pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach: od 1 listopada 1999 r. do 31 marca 2001 r. (wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem A); od 1 kwietnia 2001 r...

VI SA/Wa 152/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-21

K. S. podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarcze w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia, 17 września...
o rozpatrzenie sprawy dotyczącej ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego Pana K. S. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia, 1 lipca 2008 r...

VI SA/Wa 2629/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-11

., skarżący w niniejszej sprawie, podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego od [...] czerwca 2002 r. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej...
Wojewódzkiego NFZ wniosek o wydanie decyzji stwierdzającej podleganie przez skarżącego obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od [...] czerwca...

VI SA/Wa 876/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-04

z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 18 listopada 2010 r., Jako podstawę rozstrzygnięcia Prezes NFZ wskazał art...
o rozstrzygnięcie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez J. W. z tytułu prowadzenia przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 1272/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-13

działalności gospodarczej w okresach:, • od dnia 1 maja 2008 r. do dnia 31 października 2008 r.,, • od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 31 października 2009 r.,, • od dnia 1 maja 2010...
działalności gospodarczej w okresie od 1 maja 2008 r. do 31 października 2010 r., ZUS w uzasadnieniu złożonego wniosku wskazał, że zgodnie z informacją z Urzędu Miejskiego...

VI SA/Wa 2112/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-22

od [...] stycznia 1999 r. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej., Organ I instancji ustalił, że z pisma Urzędu Miasta i Gminy w B. z dnia [...] stycznia 2012...
r. wynika, że skarżąca figurowała w ewidencji działalności gospodarczej pod nr ewidencyjnym [...] z datą rozpoczęcia działalności od dnia, [...] sierpnia 1998 r. Wskazał...

III SAB/Gl 5/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-08

Burmistrza Miasta T. w przedmiocie bezczynności organu w kwestii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1. wyznacza Burmistrzowi Miasta T. 14 dniowy termin...
załatwienia sprawy wpisu M.J. do ewidencji działalności gospodarczej, liczony od otrzymania prawomocnego orzeczenia, 2. zasądza od Burmistrza Miasta T. na rzecz strony skarżącej...

VI SA/Wa 365/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-20

pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 30 listopada 2007 r., Do wydania powyższych decyzji doszło w następującym stanie...
o wydanie decyzji dotyczącej ustalenia obowiązku i okresu podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100