Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

II SA 898/90 - Wyrok NSA z 1991-03-19

i narzędziach pomiarowych /Dz.U. nr 23 poz. 148 ze zm./ nie jest działalnością gospodarczą o charakterze powszechnym, objętą ustawą z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności...
działalności gospodarczej o okresowe sprawdzanie manometrów. W dniu 3 lipca 1990 r. Ireneusz S., właściciel Zakładu Naprawy Manometrów w W., złożył do Okręgowego Urzędu Miar...

VI SA/Wa 1890/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany 'P.' z siedzibą w m. [...] (dalej również skarżący, producent), wniósł zażalenie na postanowienie Nr [...] z dnia...
postanowienie., A. P., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany 'P.' z siedzibą w [...], reprezentowany przez pełnomocnika procesowego wniósł skargę na powyższą...

II GSK 20/20 - Wyrok NSA z 2020-05-21

działalność gospodarczą [...] w N., utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu z [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty...
ust. 2 pkt 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.) dopuszczał przeprowadzenie kontroli bez zawiadomienia...

I SA/Ka 1232/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-02-19

kwotę stanowiącą 100 procent sumy uzyskanej ze sprzedaży zakwestionowanych wyrobów. Organ kontroli upoważniony do kontrolowania działalności podmiotów gospodarczych...
kontroli upoważniony do kontrolowania działalności podmiotów gospodarczych zawiadamia właściwy urząd skarbowy o stwierdzeniu uchybień, o których mowa w art. 26, oraz określa...

II GSK 1563/18 - Wyrok NSA z 2022-01-18

konsumentów w dwóch gazetach (dziennikach) o zasięgu ogólnopolskim w formie ogłoszenia o wielkości min. 7/7 cm, o treści: 'A.N. prowadząca działalność gospodarczą...
przez skarżącą w toku kontroli faktura [...] z dnia [...] lipca 2015 r., z której wynika, że A.N. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PHU [...] w B., zakupiła od B...

IV SA 1776/00 - Wyrok NSA z 2002-05-28

. i Robert R. - wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe 'Q.' s.c. w D.-G., wnieśli skargę do Naczelnego Sądu...
sierpnia 2000 r. Marek D., Krzysztof R. i Robert R., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 'Q.' s.c. z siedzibą w D.-G. wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego...

II GSK 532/09 - Wyrok NSA z 2010-04-28

prowadzącego działalność gospodarczą., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie., Zgodnie z art. 174 p.p.s.a....
przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. W przepisie art. 11...

II GSK 852/18 - Wyrok NSA z 2018-10-18

w znaczeniu nadanym przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, u którego to prowadzona jest kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Zdaniem GINB...
w dniu 18 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Y. S.A. w O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...

I SA/Sz 745/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-11-20

działalności gospodarczej, nie ma jakichkolwiek przychodów ani majątku, który mógłby zostać spieniężony. Nie dysponuje też innymi możliwościami pozyskania środków finansowych...
zbyć na pokrycie opłat sądowych., Spółka podała, że prowadzi działalność rolniczą, ze względu na nierozstrzygnięte od kilku lat spory z Agencją nie prowadzi działalności...

II GSK 69/06 - Wyrok NSA z 2006-06-06

wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę J. Z., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.-H.-U. 'E.' w Z. na decyzję Głównego Inspektora...
Suchocka po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2006 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej J. Z. P.P.-H.-U. 'E.' w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
1   Następne >   3