Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

I SA 1019/88 - Wyrok NSA z 1989-01-17

diagnostyczno-leczniczych w pewnym zakresie na zasadach odpłatności. Daje to podstawę do wniosku, że działalność w tym zakresie miałaby charakter działalności gospodarczej...
. Nie zgodził się natomiast z tym, że prowadzenie przychodni /pod nazwą ośrodków profilaktyczno-diagnostyczno-leczniczych/ miałoby być działalnością gospodarczą w rozumieniu...

III ZP 21/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2002-03-13

i bezpiecznym lokowaniem majątku założycielskiego, natomiast wąskiego interpretowania ram reżimu działalności gospodarczej, w każdym razie prowadzonej przez fundację...
w sposób bezpośredni, a nie poprzez spółki handlowe własne lub z udziałem fundacji., Fundacja może bowiem zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy prowadzić działalność gospodarczą...

FSK 764/04 - Wyrok NSA z 2005-01-04

działalności gospodarczej wynajmującego, to należy uznać, że całość wydatków na świadczenia dodatkowe winny obciążać najemcę tj. Fundację., Ponadto P. Fundacja Integracyjna...
.' działalność gospodarczą uzyskując przychody z tytułu: świadczonych usług wczasowo-rehabilitacyjnych, prowadzonego we własnym zakresie baru oraz otrzymywanego czynszu w związku...

I SA 874/97 - Wyrok NSA z 1998-01-20

Samorząd zawodowy występuje w roli organu współdziałającego z organem orzekającym w sprawach udzielania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej, wydając opinię...
na prowadzenie działalności gospodarczej jako realizacji gospodarczego interesu samorządu. Jeżeli więc przepisy prawa nakazują uzyskanie przez podmiot gospodarczy jakiejkolwiek...

SA/Po 3045/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-02-10

działalność gospodarczą i nie ogranicza formy ich gospodarowania, a więc dopuszcza zarówno działalność bezpośrednią, jak też w postaci udziałów w spółkach. Przepis art. 6 ust...
przeznaczenia zysków z gospodarczej działalności fundacji na realizację jej zadań statutowych. Zdaniem odwołujących się, ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. nie tylko wyklucza...

II GSK 101/09 - Wyrok NSA z 2010-01-12

rozporządzenia z 27 lipca 1999 r., podczas kiedy w tym trybie może być ustalony przeważający rodzaj działalności m.in. dla zakładów działalności gospodarczej fundacji...
gospodarczej fundacji. Sąd stwierdził, iż dla ustalenia rodzaju przeważającej działalności skarżącej należy zastosować przepis § 10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 lipca...

SA/Po 1527/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-10

. Potwierdzeniem powyższej tezy jest zapis art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 16 ustawy o fundacjach. Fundacja, jako nie prowadząca działalności gospodarczej...
w P. nie podziela jednakże tezy odwołania, iż fundacje w ogóle nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych, gdyż nie prowadząc działalności gospodarczej...

III ARN 7/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-06-13

do prowadzenia działalności statutowej, nie stanowiącej działalności gospodarczej i nie obejmuje rzeczy kupionych przez fundacje, choćby za środki finansowe otrzymane...
w Polsce w zakresie ich działalności innej niż gospodarcza przez utwierdzenie owych podmiotów w przekonaniu, że cała ich darowizna /nie pomniejszona o należności celne...

SA/Po 246/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-05-21

dochodowym - źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe., Ponieważ fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, stąd rachunkowość prowadzi w księdze...
działalności gospodarczej /Dz.U. nr 57 poz. 293/. Niższe też było opodatkowanie fundacji progresywnym podatkiem dochodowym w stosunku do innych potencjalnych podatników...

I GSK 1536/22 - Wyrok NSA z 2022-11-23

wniosku oraz weryfikowane na podstawie dostępnych publicznych rejestrów działalności gospodarczej. Powyższe kryterium obejmuje zatem trzy aspekty (które sąd ocenił...
na podstawie dostępnych publicznych rejestrów działalności gospodarczej',, - trzeci dotyczący wagi kryterium i przyjętego sposobu weryfikacji - obligatoryjność spełnienia i brak...
1   Następne >   3