Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

V SA 215/98 - Wyrok NSA z 1999-09-22

jego sytuacja życiowa, a w szczególności nie wzięto pod uwagę przyczyn, które spowodowały załamanie się prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a także faktu włamania...

II SA/Wr 76/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-03

użytkowa usług nie może przekraczać 50 % powierzchni użytkowej budynków zabudowy mieszkaniowej lub w budynkach gospodarczych o maksymalnej powierzchni zabudowy: 200 m2...
usług na tym terenie do 50% powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach gospodarczych o maksymalnej powierzchni zabudowy 200 m2 . Chciano uzyskać...

IV SA/Po 679/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-06

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej w skrócie: 'p.p.s.a.') sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji...
(art. 145 ust. 1 p.p.s.a.). Sąd administracyjny, kontrolując działalność administracji publicznej, pozostaje zgodnie z art. 134 § 1 p.p.s.a. związany granicami sprawy...

IV SA/Wa 492/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie...
, o której mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa...