Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol

II SA/Gl 1152/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-17

Gospodarczej jako adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres do doręczeń, tj. na ulicę [...] w B. Po przybyciu na miejsce, okazali K. M...
m.in.: naruszenie przez organ kontroli art. 79 ust. 6 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, poprzez niewłaściwe oznaczenie przedsiębiorcy, tj. brak...

II SA/Gl 1153/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-17

Działalności Gospodarczej jako adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres do doręczeń, tj. na ulicę [...] w B. Po przybyciu na miejsce, okazali I. M...
zarzucając m.in.: naruszenie przez organ kontroli art. 79 ust. 6 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, poprzez niewłaściwe oznaczenie przedsiębiorcy, tj...

I OSK 910/06 - Wyrok NSA z 2007-05-25

. za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji., W odwołaniu od powyższej decyzji B. D. podała, że od 1998r prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 'Produkcja...
-Usługi'. W jej przypadku 'usługi' oznaczały wyłącznie usługi transportowe, które mogła wykonywać na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej...

II SA/Go 534/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-11-17

. poz. 2140, dalej jako - u.t.d.) nałożył na A.K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F. karę pieniężną w wysokości 1000 zł. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ...
przewozu drogowego na potrzeby własne na trasie [...]. Przewóz wykonywano na rzecz i w imieniu przedsiębiorcy - A.K., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F...

VI SA/Wa 598/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-04

nr [...]) przeprowadzili kontrolę w siedzibie przedsiębiorcy - skarżącego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...]., Po analizie okazanych dokumentów stwierdzono, że skarżący...
nie uaktualnił licencji w związku ze zmianą numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Na licencji widniał numer [...], natomiast od dnia [...] lipca 2010 r...

II SA/Rz 1210/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-12-16

Transportu Drogowego z dnia [...] lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej -skargę oddala- Przedmiotem skargi P.P., prowadzącego działalność gospodarczą...
został tymczasem nabyty w celu jego dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej przez P.P. działalności gospodarczej. Strona trudni się m.in. sprzedażą takich pojazdów...

II SA/Go 754/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-04

z [...] kwietnia 2014 r. nr [...] nałożył na A.F. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo 'M' A.F., karę administracyjną w wysokości 10 000 zł z uwagi...
udostępnienie obiektu siedziby i wszystkich pomieszczeń w których prowadzi działalność gospodarczą bądź przechowuje mienie przedsiębiorstwa. Odwołująca wskazała...

I OSK 443/06 - Wyrok NSA z 2007-02-02

od czerwca 2003r z uwagi na stan techniczny pojazdu. Dnia 31 października 2003r zawiadomił Urząd Miejski w [...] o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej. Wpis...
z ewidencji działalności gospodarczej został wykreślony z dniem 31 października 2003r decyzją Prezydenta [...] z tej samej daty. Wyjaśnienia skarżącego oraz decyzja organu...

VI SA/Wa 557/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-16

kontrolę przedsiębiorcy P. L., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą A.. Zakres kontroli obejmował okres od dnia [...] kwietnia 2008 r. do dnia [...] kwietnia 2009...
r., dotyczył zgodności wykonywania działalności gospodarczej w zakresie uprawnień do wykonywania przewozów drogowych określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września...

VI SA/Wa 1806/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-30

. i M. S. prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Firma 'T.' s.c. karę pieniężną w łącznej wysokości 8.600 zł., Podstawę faktyczną...
i obowiązków. Za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Powyższe wynika expressis verbis z art...
1   Następne >   +2   +5   +10   100