Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

II SA/Wr 1056/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-08-21

gospodarczej jako podmiot prowadzący taką działalność, nie może na zasadzie art. 18 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 listopada 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...
, a umowa spółki wiąże nadal pozostałych wspólników i spółka w dalszym ciągu prowadzi swoją działalność jako podmiot wpisany do ewidencji działalności gospodarczej...

III SA/Gd 538/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-10

, że przypadki wygaśnięcia zezwoleń enumeratywnie wyliczono w art. 18 ust. 12 pkt 1-5 przywołanej ustawy. Zawieszenie działalności gospodarczej nie powoduje fizycznej likwidacji...
składania oświadczenia zgodnie z art. 111 ust. 4 przedmiotowej ustawy , ponieważ przedsiębiorca cały czas ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. Zawieszenie...

II GSK 42/09 - Wyrok NSA z 2009-09-08

oraz zasadę swobody działalności gospodarczej - art. 20 i 22 Konstytucji RP., Sąd I instancji, w oparciu o art. 147 § 1 p.p.s.a. stwierdził nieważność § 3 opisanej w sentencji...
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;, 3) art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - prawo działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz.1178 z późn. zm.) i art...

II GSK 768/10 - Wyrok NSA z 2011-08-31

się również ze stanowiskiem skarżącej, że organy naruszyły zasadę wolności prowadzenia działalności gospodarczej., II, A. J. w skardze kasacyjnej zaskarżając wyrok w całości...
działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych,, c) art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, poprzez błędną wykładnię...

II SA 767/94 - Wyrok NSA z 1995-09-18

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./, udzielenie koncesji, m.in. na hurtowy obrót...
. Minister Przemysłu i Handlu powołując się na podstawę prawną z art. 20 ust. 1, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej odmówił wydania...

II SA 438/92 - Wyrok NSA z 1992-09-16

grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej - organ koncesyjny może określić w koncesji podstawowe warunki wykonywania działalności gospodarczej, przy czym ustawa...
ta nie przewiduje wydania aktu normatywnego w sprawie określenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W tej sytuacji - jak podkreślono wszyscy zainteresowani...

III SA/Gd 257/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-07-27

[...], [...], [...] wydanych z dniu 5 grudnia 2006 r. T. P., prowadzącej działalność gospodarczą w postaci sklepu spożywczo-przemysłowego przy ul. [...] w B., W uzasadnieniu...
do spożycia poza miejscem sprzedaży wydanego dla T. P. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą [...] i zam. w B. przy ul. [...], uprawniającego do sprzedaży napojów...

II GSK 431/10 - Wyrok NSA z 2011-04-14

podkreśliło także, że jednym z warunków sprzedaży alkoholu jest wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zezwolenia na taką sprzedaż tylko przez przedsiębiorcę...
z obowiązującymi przepisami prawa. Za równie nietrafny Sąd uznał zarzut naruszenia art. 22 Konstytucji RP i art. 6 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...

III SA/Kr 493/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-08-08

w dniu 1 sierpnia 2018 r., sprawy ze skargi M. L. i P. L. prowadzących działalność gospodarczą pod firmą 'A' s. c. P. L. i M. L. na decyzję Samorządowego Kolegium...
, nakazujący wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu...

II SA/Gd 710/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-04-11

jest sprzeczne z art. 6 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 1 ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej. Skarżący powołali...
z ustawy o działalności gospodarczej prawa podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej z zachowaniem warunków określonych w odrębnych przepisach. Ponadto...
1   Następne >   +2   +5   +10   62