Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

II SA 1134/93 - Wyrok NSA z 1994-12-22

Nabycie filmu /videokasety/ w celu odpłatnego rozpowszechniania, od osoby uprawnionej do działalności handlowej, lecz nie mającej uprawnienia do prowadzenia...
tej działalności w zakresie dystrybucji filmów, nie spełnia wymogu określonego w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii. Przewodniczący Komitetu...

II SA/Kr 1342/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-24

mające jej uniemożliwić planowane wydobycie piaskowca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej., Rada Gminy Raciechowice w dniu 14 sierpnia 2019 r. na sesji...
po to, aby uniemożliwić skarżącej prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wydobycia piaskowca. Uchwała została podjęta również z naruszeniem prawa, o czym...

VII SA/Wa 2802/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-10

przystosowania, a następnie wykorzystywania przedmiotu najmu do celów prowadzenia działalności gospodarczej, wykona na własny koszt remont budynków stanowiących przedmiot...
się jako 'prowadząca działalność gospodarczą pod firmą [...]'. Wskazuje na to zarówno preambuła umowy, jak i pieczątka oraz podpis pod umową. Z dokumentu tego wynika, że to nie A. S...

IV SA/Gl 891/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-12

. Skarżąca wskazała na błędne określenie jako jednego z kryteriów prowadzenia działalności gospodarczej, podczas gdy prawidłowo sformułowane kryterium winno dotyczyć prowadzenia...
działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną. Końcowo, skarżąca wskazała, że bezpośrednio przed wniesieniem niniejszej skargi z ostrożności procesowej...

VII SA/Wa 1303/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-09

., jako właściciel lokalu, w którym prowadzona jest przez W. N. działalność gospodarcza jest stroną postępowania w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego, a stanowisko...
i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] kwietnia 2013 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na rozszerzenie działalności I. uchyla zaskarżoną...

II OSK 713/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Oznacza...

VII SA/Wa 1656/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-24

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.). Przepis ten konkretyzuje...
; ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej., Należy także dodać, że w dniu 30 lipca 2015 r. zostało wydane...

VII SA/Wa 1836/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-11

przez obywatela działalności gospodarczej, a następnie wydanie decyzji o odmiennej treści;, - udzielenie obywatelowi mylnej informacji o przepisach właściwych...
w nim działalność handlowo-usługową pod nazwą '[...]'., Oceniając powyższy stan faktyczny od strony prawnej organ stwierdził, że budynek mieszkalny przy Al...

IV SA 1083/00 - Wyrok NSA z 2002-03-12

zameczkiem. Równocześnie skarżący powołuje argumentację, którą przytaczał w toku całego dotychczasowego postępowania, że planowany obiekt jako budynek gospodarczy...
zaznacza, że zamierza rozebrać dotychczasowe pomieszczenie gospodarcze dobudowane do 'zameczku', bowiem szpeci ono swym wyglądem ten zabytek i zasłania jedno...

VII SA/Wa 1394/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-18

do podwórza gospodarczego, przez co planowana do wydzielenia działka nr [...] jest oddzielona drogą od pozostałej części parku oraz okoliczności braku drzewostanu...
do zabudowań gospodarczych, trzecia - od północnej i wschodniej strony stawu. Z ewidencji wynikało, że wszystkie trawniki są mocno zaniedbane, zarośnięte pokrzywą, ostem i innymi...
1   Następne >   3