Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol

I OSK 548/17 - Wyrok NSA z 2019-01-24

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności...
stanowiska dyrektora takiej jednostki nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek. Naruszenie takiego zakazu przez kierownika takiej jednostki...

II FSK 1218/07 - Wyrok NSA z 2008-11-28

dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Organ podatkowy kierując się w tym zakresie wskazaniami zawartymi w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
w P. z 8 stycznia 2004 r., zbadał, a następnie uznał, że prowadzona przez Fundację działalność spełniała kryteria ustawowej definicji działalności gospodarczej...

FPK 8/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-07-28

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dotowany w znacznej części przez budżet państwa oraz prowadzący dodatkowo odpłatną działalność gospodarczą na zasadzie samofinansowania...
i gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w metrach kwadratowych?, podjął następującą uchwałę: Przedstawione Naczelnemu Sądowi...

II SA/Bk 470/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-09-27

działalności oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S., działając na podstawie art. 7 e ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej...
roku nr [...] orzekło o wykreśleniu wpisu w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy W. dotyczącego przedsiębiorcy P. S. działającego pod nazwą...

III SA/Kr 871/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-22

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584) dalej zwanej w skrócie 'u.o.p.d.g.', który zakazuje prowadzenia działalności...
3 lutego 2015 r. zarejestrowała działalności gospodarczą. W ocenie Burmistrza W E. B. prowadziła działalność gospodarczą związaną z produkcją filmów, nagrań wideo...

III SA/Łd 507/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-14

mandatu radnego - J. W. R., z powodu naruszenia zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy W., Z uzasadnienia...
wskazanej powyżej uchwały wynika, że radny J. W. R., według wpisu w CEIDG, prowadzi od 1990 r. działalność gospodarczą pod nazwą R. J. Księgarnia '[...]', Księgarnia...

II SA/Sz 53/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-05

studiów wyższych w zakresie [...] oraz dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej od dnia [...] r., z przeważającą działalnością gospodarczą - praktyka...
praktycznej nauki zawodu w zakresie zawodu [...] , gdy faktycznie skarżący prowadzi jako osoba fizyczna działalność gospodarczą od 1994 r. w tym, w zakresie [...] ,, - art. 33...

IV SA/Wr 680/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-17

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584);, 3) ust. 9 i 10 załącznika do uchwały naruszają art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi...
. Jednocześnie art. 26 ustawy stanowi, że prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie...

II SA/Sz 52/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-05

fizyczna działalność gospodarczą od 1994 r., w tym w zakresie budowy linii elektroenergetycznych,, - art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej poprzez...
pominięcie domniemania prawdziwości danych ujawnionych w ewidencji działalności gospodarczej co do przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,, - przepisów rozporządzenia...

I OSK 1001/14 - Wyrok NSA z 2014-08-20

uchylił własną decyzję ostateczną z dnia [...] października 2012 r. nr [...], przyznającą A. A., prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą [...] A. A. z siedzibą w S. B...
, że od dnia 1 lutego 2011 r. A. A. zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej i Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka w dniu [...] lutego 2011 r. wydał decyzję o wykreśleniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   81