Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SAB/Po 14/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-30

nie był złożony w trybie dostępu do informacji publicznej a w trybie kpa. W piśmie z 27.02.2017r. Skarżąca wskazała, że jej zdaniem Agencja winna jej udostępnić dokumenty...
w trybie dostępu do informacji publicznej, sąd działając w granicach sprawy nie mógł się więc odnieść do ewentualnej bezczynności Agencji w tym zakresie. Byłoby...

I SA/Wa 260/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-16

wnioskowały również o dostęp do tej dokumentacji w trybie dostępu do informacji publicznej., Stosownie do treści art. 106 § 3 p.p.s.a. Sąd może z urzędu lub na wniosek stron...
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 687), art. 128 ust. 1, art. 130 ust. 2, art. 134 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21...

IV SA/Wa 3226/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-04

i gospodarka zasobami energii w orzecznictwie są uznawane za wielce istotne, a judykatura np. na gruncie dostępu do informacji publicznej zalicza tę materię do zadań publicznych...
administracji rządowej, na wniosek podmiotu, który będzie realizował cel publiczny, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu...

II SA/Gd 523/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-14

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 20 sierpnia 1962 r., przeznaczone zostały pod reprezentacyjny plac publiczny miasta G. '[..]' oraz otaczające plac obiekty...
użyteczności publicznej jak teatr, biblioteka miejska, pawilony wystawowe, gastronomiczne itp. Wnioskujący wykazali też, że są spadkobiercami po wywłaszczonych F.D.oraz M. K...

II SA/Go 592/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-14

poszczególnych działek, zwiększa ono atrakcyjność i cenę działek. Może być ono także warunkiem dokonania podziału - zapewnienia dostępu do drogi publicznej, tak jak w przedmiotowej...
do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności...

IV SA/Po 177/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-16

jest konieczna skoro nieruchomości sąsiednie maja dostęp do drogi publicznej. Tym samym niecelowe było dokonywanie podziału nieruchomości,, - naruszenie art. 97 ust. 3 pkt 1...
mają urządzoną już drogę dojazdową, zapewniającą ich właścicielom dostęp do posesji. Oznacza to, że cel publiczny został już zrealizowany w inny sposób, bez ograniczenia praw...

I OSK 2900/12 - Wyrok NSA z 2013-10-25

zaspokojenia potrzeb energetycznych i gospodarka zasobami energii w orzecznictwie są uznawane za wielce istotne, a judykatura choćby na gruncie dostępu do informacji...
którego w przypadkach określonych w art. 108 k.p.a. lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym, w celu realizacji celu publicznego, udziela się zezwolenia na niezwłoczne zajęcie...

II SA/Kr 532/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-21

zapewnienie zasilania w energię elektryczną obiektów infrastruktury telefonii komórkowej [...] w M. , tj. usługodawcy świadczącego usługi dostępu do publicznej...
z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz, 2. aby wystąpienie z wnioskiem o wydanie ww...

II SA/Po 582/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-25

umieszczone na tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego od dnia [...] marca 2015 r. do dnia [...] kwietnia 2015 r...
, że chodzi o drogę publiczną kategorii gminnej, oraz nie zawiera żadnych informacji o ograniczeniach i wyjątkach korzystania z drogi, zatem objęty jest zakresem regulacji...

II SA/Kr 695/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-15

i konkretnej informacji jeśli chodzi o rodzaj rzekomo planowanych prac, drogi dostępu do urządzeń przesyłowych i sposobu korzystania z nieruchomości, a także propozycji kwoty...
pozwala zakwalifikować się jako inwestycja celu publicznego w rozumieniu przepisów u.g.n., w sytuacji braku przedstawienia przez wnioskodawcę wystarczających dowodów...
1   Następne >   +2   +5   +10   23