Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol

II OSK 885/15 - Wyrok NSA z 2017-01-03

postanowienie Starosty Bytowskiego z dnia [...] sierpnia 2012 r. odmawiające zawieszenia postępowania w przedmiocie rozgraniczenia gruntów. Stan sprawy Sąd przedstawił...
zawieszenia postępowania w przedmiocie rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami (rzeka G.) przed wykonaniem urządzenia wodnego, od gruntów przyległych (działki...

IV SA/Wa 2058/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] czerwca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie : odmowy zawieszenia postępowania p o s t a n a w i a 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić...
. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej k.p.a. - po rozpatrzeniu wniosku E. W. reprezentowanego przez adwokata A. W. o zawieszenie postępowania w sprawie odwołania...

II SA/Po 234/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-13

. na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia [...] lutego 2012 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego...
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm. - dalej: kpa) o zawieszenie postępowania w sprawie wygaszenia...

OZ 795/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-15

Przerzucenie na skarżącego obowiązku aktualizacji adresów uczestników postępowania i wskazywania następców prawnych osób zmarłych pod rygorem zawieszenia postępowania...
i następnie jego zawieszenie /art. 125 par. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm...

II SA/Lu 281/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-12

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., znak: [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia świadczenia pieniężnego z tytułu...
, dalej 'k.p.a.' - uchyliło postanowienie Starosty [...] z dnia [...] października 2017r., nr [...] o zawieszeniu postępowania w przedmiocie ustalenia na rzecz K. S. W., w S...

IV SA/Wa 1907/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-05

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem...
o zawieszeniu z urzędu postępowania odwoławczego prowadzonego z odwołania złożonego przez [...]od decyzji Starosty [...] z dnia [...] maja 2014 r., znak [...], umarzającej...

II SA/Po 549/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-18

w J.G. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. z dnia [...]maja 2009r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego...
Administracyjnego na decyzję Wojewody stanowi przesłankę zawieszenia postępowania. Zdaniem skarżących, sądem w rozumieniu tego przepisu nie jest sąd administracyjny...

II SA/Gd 50/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-13

Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 30 listopada 2015 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie legalizacji urządzenia wodnego oddala skargę. S. B...
nr [...]) w miejscowości G., gm. Z. W dniu 27 maja 2015 r. Starosta wydał postanowienie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., w sprawie zawieszenia postępowania o numerze...

IV SA/Wa 2701/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-25

. na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego stwierdza...
, że nie wystąpiły przesłanki do zawieszenia postępowania zaś w skardze na nie, Strony postępowania - p. J., M. i P. K., polemizowały z tym poglądem., W odpowiedzi na skargę...

IV SA/Wa 1701/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-20

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego uchyla...
należy dać priorytet pierwszemu z nich. Z tego względu wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności powoduje w zasadzie konieczność zawieszenia wznawianego...
1   Następne >   +2   +5   +10   34