Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SA/Wa 205/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego. Zawieszenie w oparciu o powyższy przepis następuje z urzędu...
radiowego postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. Skarżąca - R. Sp. z o.o. z siedzibą w W., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę...

GSK 1337/04 - Wyrok NSA z 2005-02-09

Sąd zastosował środek nieadekwatny do uchybienia. Wskazywała na możliwość zastosowania art. 125 §1 pkt 3 P.p.s.a. przez zawieszenie postępowania w związku z niemożnością...
powoduje inny niż odrzucenie skutek, a mianowicie zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 §2 P.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny opowiada się za pierwszym...

VI SA/Wa 3983/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-26

wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;, 3) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania...
., nr DR.411.19.40.2013 informujące o braku możliwości prawnych dalszego [...] prowadzenia postępowania na podstawie wniosku [...] oraz zmiany Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii...

VI SA/Wa 1562/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-21

dotyczącej opłaty koncesyjnej - zdanie ostatnie sentencji decyzji, składając jednocześnie wniosek o zasądzenie kosztów postępowania i o zawieszenie postępowania...
w skardze także wniosek o zawieszenie postępowania sądowego do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego skierowanego przez Wojewódzki Sąd...

II GSK 267/16 - Wyrok NSA z 2017-12-14

przez KRRiT w sprawie umorzenia zaległej opłaty abonamentowej, co w konsekwencji mogło doprowadzić do zawieszenia postępowania egzekucyjnego i do nie wyegzekwowania części...
pismem, do tutejszego organu Poczta Polska SA wnioskuje o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.', W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, umorzenie postępowania...

II GSK 3779/16 - Wyrok NSA z 2018-11-27

pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE,a w przypadku nieuwzględnienia tego wnniosku o zawieszenie na podstawie art. 125 § 1 p.p.s.a. niniejszego postępowania...
pytania prejudycjalnego do Tyrbunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oddalenie wniosku o zawieszenie postępowania sądowego ze względu na toczące się postępowanie prze...

II GSK 2373/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

k.p.a. podstawa do wznowienia postępowania administracyjnego;, - art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. polegającego na niezawieszeniu postępowania do czasu zakończenia postępowania...
od T. Spółki z o.o. w W. na rzecz Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego...

II GW 14/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-26

. P. S.A. poinformowała wnioskodawcę także o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego., Przywołując art. 10 ustawy o opłatach abonamentowych, spółka...
, w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 23, dalej: k.p.a.), o rozstrzygnięcie sporu...

VI SA/Wa 2464/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-20

do zawieszenia postępowania, zwłaszcza, że zawiesić można postępowanie toczące się. Nie zawiesza się postępowania, które nie zostało wszczęte. Wydanie postanowienia...
o zawieszeniu niewszczętego postępowania stanowi rażące naruszenie prawa (przykładowo WSA w Warszawie w wyrokach z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 2202/06, Legalis...

VI SA/Wa 2405/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-20

brak jest podstaw do zawieszenia postępowania, zwłaszcza, że zawiesić można postępowanie toczące się. Nie zawiesza się postępowania, które nie zostało wszczęte. Wydanie...
postanowienia o zawieszeniu niewszczętego postępowania stanowi rażące naruszenie prawa (przykładowo WSA w Warszawie w wyrokach z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa...
1   Następne >   3