Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

II OSK 3012/18 - Wyrok NSA z 2021-12-09

k.p.a.). W przypadku zespołu pałacowo-parkowego w [...] śmierć właścicielki obiektu zabytkowego nie uzasadniała jednak zawieszenia postępowania, gdyż wezwanie...
I instancji wynikające z błędnego przekonania, że w niniejszej sprawie zaszły przesłanki obowiązku zawieszenia postępowania w razie śmierci strony oraz nie zaszły...

II OSK 1453/18 - Wyrok NSA z 2020-12-09

, że obowiązek zawieszenia postępowania administracyjnego i odesłania akt sprawy do Komisji Regulacyjnej nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. Postępowanie w sprawie...
Narodowego słusznie ocenił, że w sprawie nie ma zastosowania obowiązek zawieszenia postępowania administracyjnego i odesłania akt sprawy do Komisji Regulacyjnej...

II OSK 992/12 - Wyrok NSA z 2012-09-14

jego skreślenia z rejestru właściwy jest ten sam organ, to brak jest podstaw do zawieszenia postępowania w sprawie skreślenia parku w F. z rejestru zabytków, zgodnie z art. 97 §...
się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony...

VII SA/Wa 2028/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

powstałe w toku powtórnego postępowania przez organem uzasadniały umorzenie postępowania w I instancji oraz zgłoszenie wniosku o zawieszenie postępowania do czasu...
kpa poprzez jego niezastosowanie i nie zawieszenie przez organ z urzędu postępowania do czasu rozpoznania sprzeciwu do tut. Wojewódzkiego Sądu od decyzji Organu z dnia...

III ARN 33/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-09-26

przedmiotowego zezwolenia staje się zagadnieniem wstępnym, uzasadniającym zawieszenie toczącego się postępowania zgodnie z art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa., Kierując się powyższymi...
, to organ ten powinien do tego momentu zawiesić postępowanie., W konkluzji wywodów rewizji nadzwyczajnej Minister Sprawiedliwości wyraził pogląd, że postanowienie Generalnego...

IV SAB/Wr 332/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-24

, okresy zawieszenia postępowania, trwania mediacji, opóźnień leżący po stronie wnioskodawcy lub niezależne od organu administracji (art. 35 § 5 k.p.a.)., Z tych zapisów...
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w przedmiocie postępowania w sprawie prowadzenia robót budowalnych bez pozwolenia I. stwierdza bezczynność Dolnośląskiego...

II OSK 2943/13 - Wyrok NSA z 2015-07-08

tej ochrony ustawa wymienia wpis do rejestru zabytków (art. 7 pkt 1). W postępowaniu tego rodzaju organ bada, czy obiekt spełnia przesłanki określone w art. 3 pkt 1 cyt...
przepisów postępowania. W odniesieniu do zarzutu braku przeprowadzenia rozprawy ( art. 89 § 1 k.p.a) Sąd stwierdził, iż Minister Kultury zasadnie przyjął...

VII SA/Wa 552/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-29

[...] stycznia 2012 r.;, d) naruszenie art. 98 k.p.a. przez niezastosowanie wobec uzasadnionego wniosku strony z dnia [...] listopada 2012 r. o zawieszenie postępowania i braku...
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. - dalej k.p.a.) utrzymał w mocy decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa...

VII SA/Wa 2475/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-07

do wyrażenia własnego stanowiska w przedmiocie zgody na zgłoszoną inwestycję. W braku zgody wszystkich, organ powinien zawiesić postępowanie w trybie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....
457 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia [...] sierpnia 2015...