Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

VI SA/Wa 2491/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-10

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. R. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] lipca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie...
Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] utrzymującą w mocy uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w W. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wpisu...

VI SA/Wa 1693/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-04

skarżącej o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia kwestii wniesienia kasacji od wyroku Sądu Okręgowego w L. z dnia, [...] grudnia 2017 r. przez Rzecznika...
. jest właśnie okolicznością, o której mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. uzasadniającą zawieszenie postępowania. Wskazała, że w wypadku wniesienia kasacji oraz ewentualnego jej uwzględnienia...

II GZ 120/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-15

zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie skreślenia z listy aplikantów adwokackich postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie Postanowieniem z dnia 1 lutego 2010...
., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie skreślenia z listy aplikantów adwokackich odrzucił zażalenie E. P. na postanowienie Wojewódzkiego...

VI SA/Wa 981/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-09

do zawieszenia postępowania i taką podstawę daje przepis art. 175 k.p.c. W związku tym, w ocenie skarżącego, wskazana przez niego odpowiedź 'B' jest również prawidłowa...
. Z brzmienia tego przepisu wynika więc, że w razie śmierci pełnomocnika procesowego nie mamy do czynienia z zawieszeniem postępowania, tylko ze wstrzymaniem rozpoznania sprawy...

VI SA/Wa 415/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-26

Kodeksu karnego., Pytanie nr 63 brzmiało:, 'Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli w sprawie gospodarczej strony zgłosiły zgodny wniosek o zawieszenie...
postępowania, sąd:, A. jest związany wnioskiem i zawiesza postępowanie na tej podstawie,, B. nie jest związany wnioskiem, lecz może zawiesić postępowanie na tej podstawie,, C...

VI SA/Wa 744/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-09

pełnomocnika jest przesłanką do zawieszenia postępowania nie została rozstrzygnięta i przytoczył różne stanowiska występujące w doktrynie i orzecznictwie. W związku...
- z wyjątkiem art.1751 k.p.c. nie przewiduje zawieszenia postępowania z powodu śmierci pełnomocnika procesowego. W przeciwnym razie stworzono by pozaustawową podstawę...

VI SA/Wa 2683/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-28

., Sąd nie znalazł podstaw do zawieszenia postępowania z uwagi na fakt, że pismem z dnia 14 kwietnia 2013 r. L. F. wniósł do Ministerstwa Sprawiedliwości o uchylenie...
wyników trzech niezaliczonych przez niego kolokwiów. Przesłanka ta nie mieści się w kategoriach uprawniających Sąd do zawieszenia postępowania, przewidzianych zarówno w art...

VI SA/Wa 2275/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-26

, iż dotyczy ona instytucji obligatoryjnego zawieszenia postępowania cywilnego., Organ ustosunkowując się do powyższego zarzutu wskazał, iż pytanie jednoznacznie dotyczyło...
sytuacji, gdy sąd 'zawiesza' a więc ma obowiązek zawieszenia postępowania cywilnego z urzędu, a zatem jedyną prawidłową odpowiedzią była odpowiedź 'A' oparta na treści...

VI SA/Wa 229/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-11

, jeżeli w sprawie gospodarczej strony zgłosiły zgodny wniosek o zawieszenie postępowania, sąd:, A. jest związany wnioskiem i zawiesza postępowanie na tej podstawie,, B...
bowiem istotnej kwestii postępowania gospodarczego, dotyczącej możliwości zawieszenia na zgodny wniosek stron., Jako chybioną i pozostającą poza zakresem rozważań uznał...

VI SAB/Wa 218/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-14

z okoliczności uzasadniających zawieszenie w niniejszej sprawie nie wystąpiła. Skarżący podkreślił, że zgodnie z naczelną zasadą postępowania administracyjnego, wrażoną...
zawieszenia postępowania, gdyż w akta osobowych aplikanta brak jest dowodów, które mogłyby wpłynąć na zmianę uchwały ORA., Jak wynika z akt sprawy, powyższe pismo...
1   Następne >   +2   +5   +10   12