Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

IV SA/Po 688/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-16

[...] o powierzchni [...] ha (KW nr [...]), położonej w P. przy ul. O., w związku z wydaniem na wniosek Z. R. decyzji z dnia [...] marca 2005 r. o warunkach zabudowy...
zabudowy (znak sprawy: Nr [...]), obowiązującą od dnia [...] marca 2005 r. Decyzja ta ustalała warunki zabudowy dla obiektu handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży do 2000...

II SA/Kr 439/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-20

. z dnia 27 grudnia 2011 r., nr [....] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; uchyla...
., znak sprawy: [....] odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą 'budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego o charakterze siedliska zlokalizowanego na działce...

II SA/Wr 62/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-28

planu nie obowiązywał plan miejscowy lub decyzja o warunkach zabudowy, należy brać pod uwagę faktyczny sposób wykorzystywania nieruchomości., W ocenie Burmistrza J.Ś....
, dla działki nr [...] nie obowiązywała decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania, a strona nie starała się o uzyskanie takiej decyzji. Jeżeli bowiem możliwość...

SA/Wr 2211/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-12-18

. 31 ze zm./ opłaty administracyjnej od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przewidzianej w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r...
./ rada gminy nie może wprowadzać obowiązku opłaty administracyjnej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów budownictwa mieszkaniowego...

II OSK 407/17 - Wyrok NSA z 2019-01-17

przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy terenu, gdyż oznaczałoby to, że nieruchomość skarżącego kasacyjnie nie zmieniła przeznaczenia z uwagi na fakt...
przemawiają argumenty dotyczące związanego i deklaratoryjnego charakteru decyzji o warunkach zabudowy, która nie tworzy nowego stanu prawnego. Właściciel nieruchomości...

I SA/Po 224/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-05-15

od decyzji o zmianach warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. oddala skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze. Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność par...
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tymczasem stosownie do art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz...

II SA/Bd 265/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-07-23

ze zmiany jej przeznaczenia, w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy z dnia [...].10.2004 r. i wskutek przeniesienia własności nieruchomości (co stwierdza akt...
. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na tej działce, którą skarżący...

I OSK 2838/12 - Wyrok NSA z 2014-04-24

tych działek określonych w planie miejscowym lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003...
się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku braku studium lub decyzji o warunkach zabudowy...

VII SA/Wa 985/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-23

, że trudno jest domniemywać, czy byłoby możliwe uzyskanie warunków zabudowy dla działki skarżącej na realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Brak jest też podstaw...
prawnych do nałożenia na organ ustalający opłatę planistyczną obowiązku badania, czy dla danej nieruchomości potencjalnie możliwe było wydanie decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Sz 758/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-01-28

zagospodarowania przestrzennego. Jak podniesiono, z uwagi na uwarunkowania w niniejszej sprawie możliwe było uzyskane dla działki decyzji o warunkach zabudowy, zatem samo uchwalenie...
, iż miałby on zgodnie z wolą wnioskodawcy na celu wykazanie możliwości skutecznego ubiegania się właściciela o warunki zabudowy. Rozważanie takiej hipotetycznej sytuacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   30