Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

IV SA/Gl 299/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-23

decyzję w całości i umorzył postępowanie. Przedmiotowa decyzja jest prawomocna., Artykuł 161 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
administracyjnymi stanowi w § 1 pkt. 3, że Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe, a w § 2...

II SA/Ke 1052/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-02-11

z dnia 23 listopada 2013 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec P. K. wskazując, że dotyczy alimentów dla A. K., jednoznacznie dowodzi, że od dnia...
2014r. uchylił własną decyzję o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Umorzenie postępowania miało bowiem wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego...

IV SA/Wr 380/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-19

Kolegium Odwoławczego we W., z dnia [...] 2013 r. nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego uznania za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych...
Pomocy Społecznej we W. z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania B. G. za uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych...

IV SA/Wr 556/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-15

Odwoławczego w J. G. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania zaliczek alimentacyjnych oddala skargę. Przedmiotem skargi z dnia 21...
[...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania zaliczek alimentacyjnych., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym:, Wnioskiem...

II SA/Ol 139/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-18

sprawy ze skargi P.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej postanawia umorzyć postępowanie sądowe...
2008 r. złożonej na przedmiotową decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z wnioskiem o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył...

II SA/Op 271/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-03-26

Odwoławczego w Opolu z dnia 6 kwietnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń...
tej ustawy został uchylony. W związku z tym należało umorzyć postępowanie, gdyż stało się ono bezprzedmiotowe. Jednocześnie organ wyjaśnił, że w świetle art. 27 ust. 1 ustawy...

II SA/Sz 114/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-05

. sprawy ze skargi D. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozłożenia na raty...
z 2017 r., poz. 489) umorzył postępowanie wszczęte na podstawie wniosku z dnia 20 listopada 2016 r. w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia powstałego z tytułu świadczeń...

II SA/Ol 169/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-22

'[...]' Nr '[...]' w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej postanawia umorzyć postępowanie sądowe WSA/post.1 - sentencja postanowienia Decyzją z dnia '[...]' Nr '[...]' Samorządowe Kolegium...
r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w odpowiedzi na skargę wniosło o umorzenie postępowania sądowego uzasadniając...

II SA/Po 599/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-11

. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] października 2011r. [...] i [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I. uchyla...
. z dnia [...] października 2011 r. (Nr [...] i Nr [...]) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego i przyznał adwokat Joannie Gazda od Skarbu Państwa...

IV SA/Wr 699/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-11

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie uznania...
decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia [...] kwietnia, 2014 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego z urzędu, w sprawie uznania D. Ś...
1   Następne >   +2   +5   +10   37